logo logo_text

ТОВ "Інтернет Кузя"

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)


про надання електронних комунікаційних послуг з доступу до мережі Інтернет

Остання редакція 22.11.2023 (дата публікації).

Цей Публічний договір про надання електронних комунікаційних послуг регламентує порядок надання та отримання електронних комунікаційних послуг з доступу до мережі Інтернет, що надаються під торговельною маркою «Кузя». Цей документ є публічною офертою та публічним договором і, згідно із ст. 633, 641 та гл. 63 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх Абонентів. Даний Договір укладається шляхом надання згоди Абонента на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцепту (прийняття) всіх умов Договору, без підпису письмового примірника Сторонами.

 

1. Основні поняття та визначення

Терміни, що використовуються в цьому Публічному договорі про надання електронних комунікаційних послуг, мають значення, наведені нижче. Інші терміни, що не визначені в цьому Публічному договорі про надання електронних комунікаційних послуг, мають значення, передбачені чинним законодавством України.

У цьому Публічному договорі терміни вживаються у такому значенні:

1.1. Постачальник електронних комунікаційних послуг (надалі - Постачальник ЕКП) - суб’єкт господарювання, який надає електронні комунікаційні послуги абонентам на мережі оператора електронних комунікацій, на підставі відповідного договору, укладеного з оператором.

1.2. Публічна оферта – пропозиція Постачальника ЕКП (викладена на веб-сайті), адресована будь-якій фізичній особі,  відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання доступу до мережі Інтернет на умовах, що містяться в Публічній оферті.

1.3. Договір – цей договір про надання доступу до мережі Інтернет, укладений між Постачальником ЕКП і Абонентом на умовах Публічної оферти в момент акцепту Абонентом її умов (далі по тексту — «Договір»).

1.4. Акцепт – повне й беззастережне прийняття Абонентом умов Публічної оферти шляхом проставлення відповідної відмітки в Особистому кабінеті Абонента на веб-сайті Постачальника ЕКП або проведення першої оплати Послуг, у порядку, передбаченому Публічною офертою.

1.5. Абонент – фізична особа, яка уклала з Постачальником ЕКП Договір на умовах, що викладені в цій Публічній оферті, та отримує послуги з доступу до мережі Інтернет та додаткові послуги на умовах цього Договору.

1.6. Абонентна плата - фіксований платіж за розрахунковий період (календарний місяць), який встановлює Постачальник ЕКП для Абонента за доступ на постійній основі до електронних комунікаційних послуг незалежно від факту їх отримання.

1.7. Послуга – електронна комунікаційна послуга з доступу до мережі Інтернет, та/або інші електронні комунікаційні послуги, надання яких технологічно нерозривно пов’язане із наданням послуги з доступу до мережі Інтернет, яка надається Постачальником ЕКП Абоненту у відповідності до умов діючих Тарифів (Тарифних планів) (далі по тексту – «Послуга» або «Послуги»).

1.8. Тарифний план – сукупність цінових умов та тарифів, що встановлюють обсяг та вартість Послуг, правила їх застосування, способи розрахунків, особливості тарифікації, та іншу інформацію, які затверджуються Постачальником ЕКП самостійно, та оприлюднюються на Веб-сайті Постачальника ЕКП.

1.9. Прейскурант – перелік Тарифних планів і Додаткових послуг, що надаються Постачальником ЕКП, їх опис та вартість. Прейскурант розташований на Веб-сайті Постачальника ЕКП і є невід’ємною частиною цього Договору.

1.10. Додаткові послуги – послуги Постачальника ЕКП, які не входять у відповідний обраний Абонентом Тарифний план та замовляються Абонентом окремо у встановленому для відповідної додаткової послуги порядку.

1.11. Місце надання Послуг – конкретно визначена Абонентом адреса, за якою він отримує Послуги. Місце надання Послуг визначається Абонентом при реєстрації на Веб-сайті Постачальника ЕКП.

1.12. Технічна можливість одержання Послуги – знаходження Абонента в зоні дії Послуги і використання для доступа до Послуги налаштованого устаткування Абонента й програмного забезпечення.

1.13. Кінцеве обладнання Абонента – електронний пристрій (комп'ютер, ноутбук тощо) із вбудованим мережевим інтерфейсом Ethernet або модулем розширення для встановлення мережевого інтерфейсу, призначений для з'єднання з пунктом закінчення електронної комунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до електронних комунікаційних послуг. Кінцеве обладнання Абонента повинно мати виданий в установленому порядку документ про відповідність.

1.14. Мережа Інтернет (Інтернет) - глобальна електронна комунікаційна мережа, що призначена для передачі даних та складається з фізично та логічно взаємоз’єднаних окремих електронних комунікаційних мереж, взаємодія яких базується на використанні єдиного адресного простору та на використанні інтернет-протоколів, визначених міжнародними стандартами.

1.15. Точка демаркації – точка розмежування відповідальності Постачальника ЕКП і Абонента при наданні Послуг, якою є порт на електронному комунікаційному обладнанні оператора електронних комунікацій.

1.16. Зона дії Послуг – географічна зона електронної комунікаційної мережі оператора електронних комунікацій, чию мережу використовує Постачальник ЕКП.

1.17. Веб-cайт Постачальника ЕКП – WWW-сервер Постачальника ЕКП, розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою: https://kuzia.net.ua/.

1.18. Особистий кабінет – веб-сторінка на Веб-сайті Постачальника ЕКП, що містить статистичну інформацію про Послуги, що отримуються Абонентом, поточний стан Особового рахунку Абонента та іншу інформацію. Крім того, на цій сторінці здійснюється замовлення Абонентом конкретних Послуг та вибір Абонентом Тарифного плану на Послуги, що замовляються, зміна Тарифного плану, а також розміщуються спеціальні повідомлення Постачальника ЕКП для Абонента.

1.19. Особовий рахунок – рахунок в автоматизованій системі розрахунків Постачальника ЕКП, на якому фіксуються авансові платежі Абонента та суми грошових коштів, що утримані (списані) з платежів Абонента як оплата за Послуги. Особовий рахунок має унікальний номер.

1.20. Статична ІР адреса - це призначена на постійній основі адреса пристрою в комп'ютерній мережі. Даний тип адреси означає, що вона не змінює своє значення протягом всього часу дії цього Договору. Статична IP адреса може змінюватись час від часу відповідно до умов цього Договору.

1.21. Динамічна ІР адреса - це ідентифікатор пристрою в комп'ютерній мережі Постачальника ЕКП, що виділяється пристрою динамічно та може змінюватись в будь-який момент без попередження.

1.22. Система обліку спожитих послуг (білінгова система) - сукупність технічних і програмних засобів, що виконують функції з тарифікації, розрахунку платежів за надані послуги.

1.23. Оператор електронних комунікацій (Оператор) - суб’єкт господарювання, який володіє, здійснює експлуатацію та управління електронною комунікаційною мережею (та/або пов’язаними засобами), яку використовує Постачальник ЕКП для надання Послуг.

1.24. Доступність Послуг – можливість Абонента отримувати послуги відповідно до умов Договору, рівня якості та технічних характеристик.

1.25. Недоступність Послуг – неможливість Абонента отримувати послуги відповідно до рівня якості послуг та технічних характеристик внаслідок відсутності Доступності Послуг. Не вважається Недоступністю Послуг припинення/скорочення переліку Послуг Постачальником ЕКП з підстав та в порядку, що передбачені цим Договором.

1.26. Запланована недоступність Послуг – тимчасова Недоступність Послуг внаслідок проведення Планових робіт.

1.27. Аварійна недоступність Послуг – тимчасова незапланована Недоступність Послуг, викликана несправностями та/або перервами в наданні послуг, несправностями в роботі обладнання.

1.28. Скорочення переліку Послуг - зупинення надання Постачальником ЕКП Послуг (Послуги) на період та у випадках, передбачених цим Договором, Законом України “Про  електронні комунікації” та чинним законодавством, із забезпеченням технічної можливості поновлення їх (її) надання Абонентові.

1.29. Припинення надання Послуг - остаточне припинення Постачальником ЕКП надання Абонентові однієї/кількох або всіх послуг внаслідок припинення дії чи зміни умов Договору в частині скорочення переліку послуг, а також у випадках, встановлених цим Договором та чинним законодавством України.

 

2. Предмет Договору

2.1. Постачальник ЕКП зобов’язується надавати Абоненту послуги з доступу до мережі Інтернет (надалі – «Послуги» або «Послуга»), за умов технічної можливості надання таких послуг, а Абонент зобов’язується своєчасно їх оплачувати відповідно до умов цього Договору та вимог чинного законодавства України.

2.2. Вартість та основні технічні характеристики Послуг визначаються обраним Абонентом Тарифним планом, що є невід’ємною частиною даного Договору.

2.3. Абонент може замовити Постачальнику ЕКП надання Додаткових послуг, необумовлених Тарифним планом, перелік та вартість яких передбачено Прейскурантом.

2.4. Значення показників якості та інші технічні параметри надання Послуг зазначені на Веб-сайті Постачальника ЕКП.

2.5. При підключенні Послуг Абоненту створюється Особистий кабінет, який містить відомості про обсяг наданих Послуг, їх вартість, Тарифний план, платежі Абонента, поточний стан Особового рахунку Абонента та іншу інформацію, чим забезпечується прозорість моніторингу Абонентом обсягу споживання Послуг та розрахунків за них.

2.6. З метою надання Послуг, передбачених цим Договором, у разі необхідності та за погодженням Сторін Постачальник ЕКП може передати Абоненту у тимчасове платне користування кінцеве обладнання. Передача обладнання Постачальником ЕКП Абоненту ні за яких обставин не призводить до переходу права власності на таке обладнання до Абонента. Приймання кінцевого обладнання Абонентом та його повернення здійснюються Сторонами за актами приймання-передачі, в яких вказується перелік і кількість кінцевого обладнання, і які є невід'ємними частинами цього Договору. Абонент зобов’язується забезпечити збереження і цілісність переданого Постачальником ЕКП обладнання та не передавати обладнання третім особам. Вартість користування кінцевим обладнанням входить до вартості Послуг за Договором.

2.6.1. Протягом всього строку дії Договору Абонент зобов’язаний в робочий час з 09:00 до 18:00 (в неробочий час – за погодженням Сторін) забезпечувати доступ представників Постачальника ЕКП до обладнання, переданого Постачальником ЕКП Абоненту в порядку пункту 2.6 Договору, якщо такий доступ необхідний для якісного надання Послуг, усунення недоліків або проведення ремонтних робіт, профілактичного обслуговування, заміни в разі виходу з ладу тощо. Доступ надається протягом щонайбільше шести годин після повідомлення Абонента, якщо інше не узгоджено Сторонами.

 

3. Порядок укладення Договору

3.1. Ця Публічна оферта адресована всім фізичним особам, що бажають скористатися Послугами, і мають технічну можливість одержання Послуг.

3.2. Безумовний акцепт умов Договору, який відповідно до ст. ст. 205, 638, 642 Цивільного кодексу України підтверджує намір Абонента укласти Договір та отримувати Послуги на визначених Договором умовах, його згоду на розміщення в приміщеннях загального користування, в т.ч. допоміжних приміщеннях житлового будинку, в якому знаходиться Місце надання Послуг, технічних засобів електронних комунікацій, їх подальшу експлуатацію та технічне обслуговування з метою забезпечення Постачальником ЕКП виконання умов Договору, та полягає у здійсненні Абонентом наступних дій, направлених на отримання Послуг.

3.2.1. Для підключення Послуг та укладення цього Договору Абоненту необхідно звернутись із заявкою на підключення до Постачальника ЕКП за телефоном, вказаним на його Веб-сайті, або направити заявку на підключення через Веб-сайт Постачальника ЕКП. Абонент надає Постачальнику ЕКП дані, що є необхідними для уточнення наявності технічної можливості надання Послуг і створення Особистого кабінету Абонента (ПІБ, паспортні дані, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, адресу надання послуг, дані щодо кінцевого обладнання Абонента тощо).

3.2.2. Постачальник ЕКП реєструє заявку Абонента, отриману у порядку, передбаченому пунктом 3.2.1, та залежно від адреси надання Послуг та технічних умов їх підключення:

а) створює Особистий кабінет Абонента згідно з отриманою за телефоном інформацією та надсилає останньому смс-повідомлення із ідентифікаційними даними (ім’я користувача (login) та пароль (password)) для входу в Особистий кабінет, у такому випадку Абонент зобов’язаний протягом 2 (двох) календарних днів здійснити вхід до Особистого кабінету із використанням наданих Постачальником ЕКП ідентифікаційних даних;

б) або в узгоджений із Абонентом час направляє на адресу надання Послуг свого представника для організації початку надання Послуг та створення Особистого кабінету Абонента у присутності останнього.

При першому вході в Особистому кабінеті буде відображене посилання на даний Договір та графа із формою згоди з даною Публічною офертою. Акцептування (укладення) Абонентом Договору здійснюється шляхом проставлення відповідної відмітки про ознайомлення та згоду із даним Договором в Особистому кабінеті або шляхом проведення оплати Послуг, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

3.3. Укладений вказаним у пункті 3.2 чином Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Датою укладення Договору вважається дата здійснення акцепту або дата здійснення оплати Послуг (визначається за подією, яка відбулась раніше).

3.4. Укладаючи Договір, Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Абонентом положень Договору, Тарифних планів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

3.5. Для Абонентів, які до моменту публікації даного Договору (його першої редакції) користувалися Послугами Постачальника ЕКП, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є подальше використання й оплата Послуг Постачальника ЕКП. З моменту оплати Послуг Постачальнику ЕКП Абонент автоматично приймає умови цього Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання в кожному окремому випадку. Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата оплати Послуг, що була зроблена після публікації цього Договору.

3.6. Договір не може бути укладеним, або не набере чинності, якщо:

— не виконуються технічні умови підключення (відсутня можливість підключення);

— Абонент не виконує вимог Постачальника ЕКП з надання інформації про себе в обсязі, передбаченому цим Договором, або надав недостовірну інформацію.

3.7. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Абонента та Постачальника ЕКП. Перед підключенням Послуг та акцептуванням Публічної оферти Абонент зобов’язаний ознайомитися з умовами Договору. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору, він не вправі користуватися Послугами. Відповідно, Абонент, який проставив в Особистому кабінеті відмітку про згоду з даною Публічною офертою або оплатив Послуги, вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами Договору і зобов’язується їх дотримуватись.

3.8. Погоджуючись з умовами Договору шляхом акцептування, Абонент:

- підтверджує свою правоздатність і дієздатність, а також усвідомлює відповідальність за зобов'язання, які покладаються на нього в результаті укладання Договору;

- підтверджує те, що він на законних підставах є власником, наймачем чи орендарем Місця надання Послуг та, у разі оренди Місця надання Послуг, отримав відповідний дозвіл від наймодавця/орендодавця на проведення робіт з організації початку надання Послуг та надання Послуг;

- засвідчує факт отримання перед укладенням Договору усієї інформації про умови надання послуг, їх вартість та умови оплати, технічні й інші якісні характеристики, та іншу необхідну інформацію, зокрема, передбачену статтею 105 Закону України «Про електронні комунікації».

3.9. Абонент є кінцевим користувачем Послуг і не має права розповсюджувати отримані Послуги за межами Місця надання Послуг. Абонент може мати декілька Місць надання Послуг.

3.10. Умови Договору визначаються Постачальником ЕКП самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України. Умови Договору можуть бути змінені Постачальником ЕКП з обов’язковим повідомленням про це Абонентів на Веб-сайті Постачальника ЕКП.

3.11. Дана публічна оферта, а також всі зміни до неї набувають чинності через сім календарних днів з дати їх публікації на Веб-сайті Постачальника ЕКП. Дата публікації відповідної редакції документа вказується вгорі такого документу.

3.12. Всі повідомлення розміщуються на Веб-сайті Постачальника ЕКП. Зазначений спосіб повідомлень є офіційним засобом інформування Постачальника ЕКП, він є обов'язковим для ознайомлення і прийняття до відома Абонентом.

3.13. У разі, якщо чинним законодавством України встановлено норми, які суперечать умовам цього Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні положення чи норми чинного законодавства України.

3.14. Цей Договір укладений після ознайомлення Абонента з усією необхідною йому інформацією, передбаченою законодавством на час укладення Договору.

 

4. Організаційні та технічні умови надання Послуг

4.1. Умови надання Послуг:

4.1.1. наявність у Постачальника ЕКП технічної можливості для надання Абоненту замовлених Послуг.

4.1.2. проставлення Абонентом відмітки в Особистому кабінету про згоду із даною офертою;

4.1.3. оформлення Абонентом в телефонному режимі або через Веб-сайт Постачальника ЕКП заяви про приєднання до даного Договору із зазначенням замовленого виду послуги та іншої необхідної інформації;

4.1.4. внесення Абонентом плати за організацію початку надання Послуг та місячної абонентної плати згідно з обраним Тарифним планом (в тому числі, плати за замовлені додаткові послуги) за перший місяць користування Послугами;

4.1.5. наявність в Абонента обладнання із вбудованим мережевим інтерфейсом Ethernet.

4.2. Надання Послуг розпочинається після підключення Кінцевого обладнання Абонента до мережі Інтернет. Абонент зобов’язаний акцептувати дану оферту не пізніше наступного дня після підключення Кінцевого обладнання Абонента до мережі Інтернет. У випадку порушення Абонентом встановленого Договором строку оплати вартості організації початку надання Послуг та абонентної плати за перший місяць, надання Послуг призупиняється. Дата початку надання Послуг фіксується в білінговій системі Постачальника ЕКП.

4.3. Для надання Послуг Оператором, мережу якого використовує Постачальник ЕКП, здійснюються наступні роботи щодо організації каналу зв’язку:

4.3.1. проведення монтажно-кабельних робіт від обладнання Оператора електронних комунікацій до обладнання Абонента (за необхідності);

4.3.2. активація порту мережевого обладнання Оператора електронних комунікацій;

4.3.3. при підключенні Послуг кабель доводиться до приміщення Абонента за адресою, зазначеною ним в Особистому кабінеті. За необхідності Абоненту надається до 20 метрів кабелю для самостійного прокладання на території вказаного приміщення. У приміщення Абонента кабель проводиться шляхом стандартного кабелевводу (звичайний отвір через зовнішню стіну у будинку і/або приміщенні). Ані Постачальник ЕКП, ані Оператор електронних комунікацій не несуть відповідальності за можливі наслідки при виконанні отвору в приміщенні Абонента (пошкодження труб, електропроводки і тому подібне).

4.4. Пошкодження кабелю на території приміщення Абонента усуваються за рахунок Абонента, пошкодження кабелю за межами приміщення Абонента усуваються за рахунок Постачальника ЕКП.

4.5. До складу Послуг, передбачених цим Договором, не входить налаштування або діагностика обладнання Абонента, а також додаткове налаштування або діагностика програмного забезпечення, встановленого на обладнанні Абонента, подальше сервісне обслуговування та/або налаштування обладнання Абонента, продаж Абоненту додаткового обладнання.

4.6. Межею Відповідальності Постачальника ЕКП при наданні Послуг є фізична межа приміщення Абонента за зазначеною Абонентом в заявці на підключення адресою.

4.7. Усунення пошкоджень електронних комунікаційних мереж та технічних засобів електронних комунікацій здійснюється у строки, передбачені нормативно-правовими актами, технічними вимогами у сфері електронних комунікацій.

4.8. Часова схема надання Постачальником ЕКП Послуг, за умови дотримання Абонентом умов Договору, – цілодобово (24/7/365).

4.9. Постачальник ЕКП надає Послуги за встановленими відповідно до закону центральним органом виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра показниками якості послуг та їх параметрами (у разі їх установлення).

4.10. Облік спожитих Абонентом Послуг та відстеження своєчасності внесення ним платежів здійснюється із застосуванням автоматизованої системи обліку спожитих Послуг (білінгової системи). Абонент погоджується, що до такої автоматизованої системи обліку спожитих Послуг буде включено відомості про Абонента, які будуть ним надані Постачальнику ЕКП при укладені та виконанні Договору.

 

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Постачальник ЕКП зобов’язаний:

5.1.1. За умови наявності на Особовому рахунку Абонента позитивного балансу, надавати Абонентові послуги цілодобово згідно з затвердженими регуляторним органом граничними нормативними рівнями показників якості.

5.1.2. Замінити Абоненту електронне комунікаційне обладнання, якщо таке передавалось Абоненту для отримання Послуг, у разі виходу його з ладу не з вини Абонента або третіх осіб. Заміна повинна бути здійснена у 10-денний строк з моменту отримання від Абонента заяви про заміну обладнання. Якщо буде встановлено, що обладнання вийшло з ладу з вини Абонента, Постачальник ЕКП повинен здійснити заміну обладнання протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту оплати Абонентом вартості несправного обладнання.

5.1.3. На запит Абонента інформувати його про перелік технічних засобів, які можуть застосовуватися в електронних комунікаційних мережах загального користування для отримання послуг.

5.1.4. Надати Абоненту динамічну IP адресу протягом всього строку надання Послуг. При наявності технічної можливості, за додаткову плату (відповідно до тарифів, розміщених на Веб-сайті Постачальника ЕКП) за замовленням Абонента та після отримання відповідної передплати, Постачальник ЕКП надає статичну IP адресу. Підтвердженням надання статичної IP адреси є її відображення в Особистому кабінеті Абонента як статичної.

5.1.5. Передавати Інтернет-трафік Абонента до мережі Інтернет. Швидкість передачі не є гарантованою (мінімальна гарантована швидкість до будь-якого вузла мережі Інтернет становить 0 кбіт/с, при цьому вимірювання швидкості здійснюється відповідно до ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 (ETSI EG 202 057- 4:2008, IDT) та залежить від стану, швидкості, завантаження кожної окремої мережі, що входить до складу мережі Інтернет. Постачальник ЕКП не гарантує доступність, швидкість, рівень втрат пакетів та будь-які інші параметри доступу до тієї частини мережі Інтернет, що не знаходиться у розпорядженні Постачальника ЕКП. Постачальник ЕКП не може гарантувати якість та швидкість доступу через обладнання, яке не належить Постачальнику ЕКП (наприклад, через WiFi роутер Абонента).

5.1.6. Попереджати Абонента про скорочення переліку Послуг, припинення надання Послуг, відключення його кінцевого обладнання у випадках і порядку, встановлених законодавством України та цим Договором.

5.1.7. Вести облік обсягу та вартості наданих Послуг, забезпечувати його достовірність, надавати Абоненту в електронній формі, в режимі реального часу доступ до статистичної інформації про стан його Особового рахунку та обсягу спожитих послуг на Веб-сторінці Особистого кабінету Абонента.

5.1.8. Вживати відповідно до законодавства заходи із забезпечення конфіденційності інформації, що передається мережами, конфіденційності інформації про Абонента та послуги, які він отримав чи замовляв.

5.1.9. Надавати Абонентові безкоштовні консультації з питань використання Послуг при зверненні Абонента до служби технічної підтримки Постачальника ЕКП.

5.1.10. Забезпечити правильність застосування тарифів та своєчасне інформування Абонента про їх зміну або скасування шляхом розміщення відповідного повідомлення на Веб-сайті Постачальника ЕКП або шляхом направлення Абоненту смс-повідомлення/повідомлення на електрону адресу не пізніше, ніж за 7 (сім) календарних днів до вступу вищевказаних змін у дію. При цьому зміна або скасування існуючого Тарифного плану не потребує згоди Абонента.

5.1.11. Організувати відновлення надання Послуг у разі збою у роботі обладнання Оператора та/або пошкодження мережі протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання повідомлення від Абонента про відсутність Послуг, або повідомити Абонента про інший строк у разі, якщо відновлення Послуг неможливо організувати протягом 3 (трьох) робочих днів.

5.1.12. Інші обов’язки відповідно до законодавства.

5.2. Абонент зобов’язаний:

5.2.1. Приймати та оплачувати Послуги Постачальника ЕКП у розмірі та строки, передбачені Договором та Тарифним планом.

5.2.2. Самостійно налаштувати кінцеве обладнання для користування Послугами та не допускати підключення кінцевого обладнання, яке не має документу про відповідність технічним вимогам та/або вимогам інших нормативно-правових актів у сфері електронних комунікацій.

5.2.3. У випадку незгоди з будь-якими змінами, доповненнями до умов цього Договору, тарифів, умов надання Послуг, у семиденний строк з моменту публікації таких змін на Веб-сайті Постачальника ЕКП, направити Постачальнику ЕКП повідомлення про розірвання Договору (у письмовій формі або у формі електронного листа з електронної адреси Абонента, вказаної в Особистому кабінеті). Відсутність вказаної відмови від Послуг/ Договору вважається згодою Абонента із вказаними доповненнями, змінами умов Договору, тарифів, умов надання Послуг.

5.2.4. Не здійснювати за допомогою та/або з використанням Послуг будь-яку з нижче наведених дій:

- використовувати Послуги в комерційних цілях шляхом їх перепродажу третім особам, використовувати на комерційній основі кінцеве обладнання та абонентські лінії для надання послуг третім особам;

- зламувати, створювати перешкоди і робити інші деструктивні дії щодо мереж і систем Інтернет;

- надсилати, публікувати, передавати, відтворювати, здійснювати мовлення і (або) поширювати будь-якими іншими способами за допомогою Послуг інформацію, у тому числі (але, не обмежуючись) фото-, відео- і аудіо- інформацію, програмне забезпечення, документацію, розповсюдження яких суперечить нормам українського і (або) міжнародного законодавства, у тому числі за відсутності дозволу на вказані дії власника подібної інформації, програмного забезпечення, іншої продукції або авторських прав на них;

- передавати й розміщувати в мережі Інтернет інформацію та програмне забезпечення, що містить комп'ютерні віруси або інші шкідливі компоненти, надсилати до вузлів мережі Інтернет пакети, які власною структурою або обсягом можуть викликати відмову обслуговування цим вузлом інших користувачів мережі Інтернет (участь у DoS, DDoS-атаках);

- розсилати електронні листи без попереднього узгодження (запиту) такого розсилання з боку кожного отримувача таких листів (так називаний “спам”);

- вчиняти дії з метою зміни налаштування обладнання або програмного забезпечення Постачальника ЕКП або інші дії, які можуть викликати збої в їхній роботі;

- використовувати мережу Інтернет для поширення матеріалів, що відносяться до порнографії, ображають людську гідність, що пропагують насильство або екстремізм, що розпалюють расову, національну або релігійну ворожнечу, що переслідують хуліганські або шахрайські цілі;

- фальсифікувати свою IP-адресу, адреси, використовувані в інших мережевих протоколах, а також іншу службову інформацію при передачі даних у мережу Інтернет;

- використовувати ідентифікаційні дані (імена, адреси, логіни, паролі, номери телефонів тощо) третіх осіб, окрім випадків коли ці особи уповноважили Абонента на таке використання;

- використовувати не існуючі зворотні адреси при відправленні електронних листів та/або IP пакетів, за винятком випадків, коли використання ресурсу мережі Інтернет, до якого здійснюється доступ, у явній формі дозволяє анонімність;

- порушувати правила використання, встановлені власником окремого елемента Інтернет;

- здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів мережі Інтернет, проведення або участь у спробах несанкціонованого доступу до мережевого обладнання інших користувачів, мережевих атак та мережевого злому.

5.2.5. При отриманні Послуг дотримуватись положень Договору, законодавства України, зокрема нормативно-правових актів у сфері електронних комунікацій у чинній на момент отримання Послуг редакції, а також загальноприйнятих норм роботи в мережі Інтернет, спрямованих на те, щоб діяльність кожного користувача мережі Інтернет не заважала роботі інших користувачів.

5.2.6. Надати Постачальнику ЕКП всю необхідну, повну, актуальну і достовірну інформацію, необхідну для реєстрації Особистого кабінету та виконання Договору. У випадку зміни своїх контактних, поштових або платіжних реквізитів і даних, що зазначені в Особистому кабінеті, протягом 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення відповідних змін повідомити про це Постачальника ЕКП (шляхом самостійної зміни даних в Особистому кабінеті або надіслання електронного повідомлення Постачальнику ЕКП).

5.2.7. Самостійно та регулярно (не рідше ніж 1 раз на сім календарних днів) відвідувати Веб-сайт Постачальника ЕКП та перевіряти наявність повідомлень Постачальника ЕКП, змін і доповнень у діючих Тарифах і даному Договорі, самостійно стежити за станом свого Особового рахунку, не допускати нульового або від'ємного розміру балансу Особового рахунку на початок нового розрахункового періоду. Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення із будь-якими повідомленнями Постачальника ЕКП на його Веб-сайті, на сторінці Особистого кабінету Абонента.

5.2.8. Повідомляти Постачальника ЕКП про відсутність Послуг. У найкоротший строк з моменту їх виникнення повідомляти про свої зауваження щодо якості Послуг шляхом направлення листа на електронну адресу Постачальника ЕКП info@kuzia.net.ua або за телефоном, вказаним на Веб-сайті Постачальника ЕКП. Якщо до десятого числа кожного місяця Постачальник ЕКП не отримує від Абонента на свою поштову або електронну адресу зауважень щодо отриманих Послуг, що надавались у попередньому місяці, то такі Послуги за вказаний період вважаються наданими Постачальником ЕКП належним чином та прийнятими Абонентом без зауважень.

5.2.9. Не передавати третім особам, забезпечувати належну конфіденційність, зберігання інформації з обмеженим доступом, зокрема, ідентифікаційних даних, а також захист такої інформації від третіх осіб, зокрема, від зловмисників, хакерів тощо. До такої інформації, належать, зокрема, унікальні логін (login) та пароль (password) Абонента, що використовуються Абонентом для доступу до Особистого кабінету та до Послуг, номер Особового рахунку Абонента. Абонент несе всі ризики, пов’язані із використанням такої інформації з обмеженим доступом третіми особами, та самостійно відповідає за всі пов’язані із цим збитки, завдані йому самому, Постачальнику ЕКП, іншим особам. У разі втрати (крадіжки, розголошення тощо) інформації, що містить ідентифікаційні дані Абонента, останній зобов’язаний негайно повідомляти Постачальника ЕКП про такий випадок.

5.2.10. Не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку. Контролювати роботу та утримувати у справному стані власне кінцеве обладнання та абонентські лінії в межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки. Приймати необхідні заходи по захисту власного обладнання від дії шкідливого програмного забезпечення.

5.2.11. Не виконувати модернізацію та/або програмування обладнання, а також не допускати самовільне підключення кінцевого обладнання до мережі, що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію Послуг чи на функціонування мережевого обладнання Оператора, чию мережу використовує Постачальник ЕКП.

5.2.12. Повідомляти на запит Постачальника ЕКП про тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуг.

5.2.13. У випадку зникнення необхідності у наданні Послуг через відсутність Абонента в Місці надання послуг (переїзд тощо) та з інших причин, Абонент зобов’язаний завчасно (не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів) попередити Постачальника ЕКП про необхідність припинення надання Послуг через функціонал Особистого кабінету або шляхом направлення листа на поштову адресу Постачальника ЕКП, або шляхом направлення повідомлення з електронної адреси Абонента, вказаної в Особистому кабінеті, на електронну адресу Постачальника ЕКП info@kuzia.net.ua. У випадку дотримання Абонентом вимог даного пункту Договору, надання Послуг та нарахування плати за Послуги припиняється з дати, вказаної у повідомленні Абонента.

У випадку не повідомлення Абонентом Постачальника ЕКП у встановлений строк про необхідність припинення надання Послуг, навіть у випадку відсутності Абонента за Місцем надання Послуг та/або не користування Послугами, надання Послуг продовжується до дати утворення від’ємного балансу на Особовому рахунку Абонента.  При цьому, залишок коштів на Особовому рахунку Абонента останньому не повертається.

5.2.14. Забезпечувати доступ персоналу Постачальника ЕКП та його технічним представникам у своє помешкання (квартиру), а також у приміщення загального користування, в т.ч. допоміжні приміщення житлового будинку, в якому знаходиться помешкання (квартира) Абонента, для виконання Постачальником ЕКП організації початку надання Послуг, інших своїх обов’язків, та перевірки дотримання Абонентом своїх обов’язків за Договором.

5.2.15. Узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, у якому буде здійснено підключення обладнання Абонента, проведення Оператором кабелів та виконання підключення до Послуг.

5.2.16. Не передавати третім особам свої права та обов’язки за Договором без письмового погодження з Постачальником ЕКП.

5.2.17. Виконувати рекомендації фахівців Постачальника ЕКП, необхідні для правильного (коректного) користування Послугами.

5.2.18. Виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства України.

5.3. Постачальник ЕКП має право:

5.3.1. В односторонньому порядку вносити зміни й доповнення в будь-які пункти цієї Публічної оферти, змінювати перелік послуг, Тарифи, Прейскурант шляхом публікації їх нової редакції на Веб-сайті Постачальника ЕКП (або повідомлення Абонента в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством України) і розміщення відповідного повідомлення про факт внесення змін не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати набрання чинності такими змінами. У вказаному повідомленні Постачальник ЕКП вказує інформацію про зміни, дату і строк їх запровадження з посиланням на веб-сайт та/або номер телефону чи інше доступне Абонентові джерело інформації. Постачальник ЕКП і Абонент визнають юридичну чинність зазначених у цьому пункті повідомлень. Використання Послуг після опублікованого (вказаного у повідомленні)  терміну вступу змін в силу є незаперечним фактом безумовного прийняття Абонентом всіх внесених змін (акцепт змін).

5.3.2. За умови технічної необхідності або з причин підвищення рівня безпеки в односторонньому порядку змінювати надані Абоненту мережеві реквізити (ІР-адресу, маски підмереж, шлюзи, адреси та імена серверів і мережевих сервісів, логіни та паролі, тощо), повідомивши про це Абонента на Веб-сайті Постачальника ЕКП та/або в Особистому кабінеті Абонента.

5.3.3. Скорочувати перелік послуг, припиняти їх надання відповідно до умов даного Договору та законодавства України.

5.3.4. Не підключити та/або відключити підключене до електронної комунікаційної мережі кінцеве обладнання Абонента у разі відсутності документів про його відповідність технічним вимогам та/або вимогам інших нормативно-правових актів у сфері електронних комунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством.

5.3.5. На свій розсуд залучати до виконання Договору третіх осіб, без попередження та згоди Абонента.

5.3.6. Встановлювати умовами Тарифних планів та/або акцій, що проводитимуться Постачальником ЕКП, обмеження по кількості підключень Послуг за однією адресою, додаткові умови підключення та користування Послугами тощо

5.3.7. Припинити надання Послуг у випадку, непогашення Абонентом в повному обсязі заборгованості з оплати Послуг у строк, зазначений у попередженні Постачальника ЕКП.

5.3.8. Створювати та зберігати архіви з інформацією, що отримується в процесі користування Абонентом Послугами й в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством України, розкривати будь-які відомості щодо Абонента, якщо це необхідно, органам державної влади України, правоохоронним органам або органам прокуратури, які наділені відповідними повноваженнями й чиї запити оформлені належним чином.

5.3.9. На підставі даних системи обліку спожитих послуг Постачальника ЕКП, згідно з чинними Тарифами проводити списання коштів з Особового рахунку Абонента.

5.3.10. Скоротити перелік Послуг Абонента та/або відмовити в наданні нових Послуг при існуванні в Абонента заборгованості перед Постачальником ЕКП за раніше отримані Послуги.

5.3.11. Припинити надання Послуг (негайно, без попередження Абонента) у випадку наявності достатніх підстав вважати, що Абонент здійснює (чи приймає участь) перепродаж Послуг.

5.3.12. Умови цього Договору передбачають можливість зміни Сторони Постачальника ЕКП без згоди Абонента, при цьому інші умови Договору залишаються без змін та це не вплине на якість замовлених Абонентом Послуг. Постачальник ЕКП повинен попередити про зміну сторони Постачальника ЕКП не пізніше ніж за 7 календарних дні до такої зміни.

5.3.13. Здійснювати повне або часткове обмеження окремих дій Абонента в мережі Інтернет, якщо такі дії створюють загрозу для нормального функціонування електронних комунікаційних мереж та/або порушують вимоги, передбачені цим Договором.

5.3.14. У безспірному (безакцептному) порядку списувати та переміщати помилково зараховані на Особовий рахунок Абонента грошові кошти.

5.3.15. Здійснювати запис телефонних розмов між Постачальником ЕКП та Абонентом при зверненнях Абонента до Постачальника ЕКП з метою виконання Договору, пред’явлення претензій, а також отримання довідкової інформації про Послуги, та на власний розсуд використовувати такі записи.

5.3.16. Без згоди Абонента змінювати параметри маршрутизації, якщо це не погіршує параметри надання Послуг.

5.3.17. Інші права відповідно до законодавства.

5.4. Абонент має право:

5.4.1. На своєчасне отримання замовлених Послуг встановленої якості.

5.4.2. На вичерпну інформацію щодо змісту, якості, вартості та порядку надання Послуг від Постачальника ЕКП, отримувати/перевіряти за допомогою Особистого кабінету стан власного балансу та на Якорьбезоплатне отримання від Постачальника ЕКП рахунків за отримані Послуги.

5.4.3. На обмеження Постачальником ЕКП доступу Абонента до окремих видів послуг та мережевих ресурсів на підставі його заяви та технічних можливостей Постачальника ЕКП в установленому законодавством порядку.

5.4.4. Отримувати Послугу знеособлено та здійснити ідентифікацію в порядку, встановленому регуляторним органом, у тому числі дистанційну із застосуванням відповідно до законодавства про електронні довірчі послуги будь-яких засобів електронної ідентифікації середнього та високого рівнів довіри, передбачених зазначеним порядком ідентифікації.

5.4.5. На розірвання Договору в порядку, встановленому Договором, а також на повернення від Постачальника ЕКП невикористаної частки коштів у випадках і порядку, встановлених цим Договором, за умови ідентифікації Абонента. 

5.4.6. Не сплачувати абонентну плату з весь час пошкодження електронних комунікаційних мереж та технічних засобів, що призвело до скорочення переліку Послуг у випадках та порядку, передбачених п. 8.6 Договору.

5.4.7. На оскарження неправомірних дій Постачальника ЕКП згідно із законодавством.

5.4.8. Сплачувати впродовж розрахункового періоду суму авансу більшу, ніж та, що передбачена відповідним Тарифним пакетом (планом). 

5.4.9. При користуванні Послугами обирати інші Тарифні плани, перехід на які дозволено Постачальником ЕКП, відповідно до умов Тарифних планів.

5.4.10. Інші права, передбачені чинним законодавством України.

5.5. Всі електронні повідомлення, клопотання, заяви, скарги, запити, листи тощо (надалі – «кореспонденція»), направлені Абонентом на електронну адресу Постачальника ЕКП, вважаються направленими належним відправником (Абонентом) і розглядаються Постачальником ЕКП лише у випадку, якщо вони відправлені з електронної адреси Абонента, вказаної в його Особистому кабінеті, або підписані електронним цифровим підписом Абонента (особи, з якою укладено даний Договір). Кореспонденція, направлена з іншої, ніж та, що вказана в Особистому кабінеті Абонента, електронної адреси, вважається такою, що відправлена сторонньою особою, яка не є абонентом Постачальника ЕКП.

 

6. Фінансові умови

6.1. Вартість Послуг за Договором встановлюється з урахуванням їх обсягу, який замовляється Абонентом, і визначається згідно з Тарифними планами, що діють на момент надання Послуг. Перелік, характеристики та умови Тарифних планів, що пропонуються Постачальником ЕКП, розміщені на Веб-сайті Постачальника ЕКП.

6.2. Постачальник ЕКП самостійно встановлює Тарифи та правила тарифікації. Тарифи, встановлені Постачальником ЕКП, включають обов’язкові збори й податки, що діють на території України. Постачальник ЕКП має право формувати Тарифні плани, які можуть передбачати різні умови оплати, вартість, територію та строк дії Тарифного плану та різні умови отримання Послуг. 

6.3. Постачальник ЕКП має право встановлювати розмір одиниці тарифікації Послуг і порядок розрахунку неповної одиниці тарифікації. Одиниця тарифікації може вказуватися у конкретному Тарифному плані.

6.4. Абонент має право самостійно обрати Тарифний план з наявних на Веб-сайті Постачальника ЕКП та отримувати інформацію про зміну тарифів на надання Послуг. Тарифний план, обраний Абонентом, а також вартість Послуг та види оплат, що нараховуються Абоненту, відображаються в Особистому кабінеті Абонента.

6.5. Плата за Послуги включає: разову плату за організацію початку надання Послуг та щомісячну абонентну плату за Послуги згідно діючих Тарифних планів. Відсутність відмови Абонента від цього Договору означає, що Абонент розуміє та погоджується з Прейскурантом Постачальника ЕКП.

6.6. Абонент зобов’язаний оплатити вартість робіт з організації початку надання Послуг та вартість користування Послугами за перший місяць користування протягом 3 (трьох) календарних днів з дати підключення Послуг.

6.7. Подальша щомісячна оплата Послуг за цим Договором здійснюється Абонентом відповідно до обраного Тарифного плану (пакету) у формі повної передоплати до останнього числа кожного календарного місяця, що передує звітному місяцю, в якому надаються Послуги. Щомісячна плата включає в себе оплату за користування обраними Абонентом послугами за наступний місяць.

6.8. Оплата Послуг проводиться шляхом щомісячного списання коштів з Особового рахунку Абонента у розмірі місячної абонентної плати та вартості замовлених додаткових Послуг. Зарахування коштів (поповнення) на Особовий рахунок Абонента здійснюється Постачальником ЕКП на підставі проведених оплат Абонента у формі безготівкових платежів в національній валюті на розрахунковий рахунок Постачальника ЕКП через банківські установи, платіжні термінали або з використанням інших платіжних засобів та платіжних систем (кредитних карток, та ін.), що представлені на Веб-сайті Постачальника ЕКП. Датою оплати вважається дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника ЕКП.

6.9. Щомісячна абонентна плата списується з Особового рахунку Абонента за повний календарній місяць (з 1-го по останній день місяця). При первинному підключені до мережі Інтернет розрахунок абонплати проводиться з дня підключення Послуг до кінця місяця.

6.10. У разі якщо на на момент початку розрахункового періоду (перше число місяця), кількість коштів на Особовому рахунку є недостатньою для оплати місячної вартості Послуг в повному обсязі,  Постачальник ЕКП має право скоротити перелік Послуг (зупинити їх надання) до моменту належного поповнення Особового рахунку Абонента.

6.11. Абонент погоджується з тим, що Постачальник ЕКП своїми технічними засобами здійснює контроль та облік стану Особового рахунку Абонента.

6.12. Абонент самостійно відповідає за правильність і своєчасність зроблених ним платежів. Незнання Абонентом, з будь-яких причин, про зміни Тарифів, не звільняє Абонента від сплати Послуг Постачальника ЕКП за новими тарифами.

6.13.  Абонент має право змінити свій Тарифний план (пакет) шляхом звернення до технічної підтримки Постачальника ЕКП або (за наявності технічної можливості) через Веб-сайт Постачальника ЕКП. Новий Тарифний план (пакет) застосовується негайно після фактичної зміни. Особовий рахунок коригується згідно фактичної кількості діб, що залишились від дня зміни Тарифного плана (пакету) (враховуючи сам день зміни) до кінця поточного місяця. В разі виникнення заборгованості Абонента внаслідок такого коригування, Абонент зобов’язується сплатити таку заборгованість протягом 2-х (двох) діб з моменту її виникнення. Абонент розуміє, що деякі зміни Тарифних планів (пакетів) можуть тривати протягом декількох діб (наприклад, при необхідності модернізації мережі для цього). На цей час застосовується чинний Тарифний план (пакет) та Абонентна плата. Перехід між деякими Тарифними планами (пакетами) може бути платним. В цьому разі Абонент буде попереджений про вартість такого переходу до моменту фактичного переходу, та має право відмовитись від нього.

6.14. Кошти, сплачені помилково чи за послуги, які Абонент не замовляв, а також невикористані кошти, що залишилися на Особовому рахунку Абонента (за вирахуванням заборгованості Абонента перед Постачальником ЕКП) у випадку припинення дії Договору, за винятком випадків, передбачених цим Договором, повертаються за заявою Абонента протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання Постачальником ЕКП вказаної заяви. Зазначена заява повинна містити такі відомості:

- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

- серію (за наявності) та номер паспорта (посвідки на постійне чи тимчасове проживання або іншого документу, передбаченого частиною першою статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»);

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

- номер Особового рахунку Абонента;

- для фізичних осіб – нерезидентів: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), серію (за наявності) та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів);

- банківські реквізити Абонента для повернення коштів.

Така заява підписується Абонентом та подається ним особисто за адресою знаходження офісу Постачальника ЕКП (вказана на Веб-сайті Постачальника ЕКП), за умови пред’явлення Абонентом свого паспорту (в тому числі, електронної копії е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон у Порталі Дія), або шляхом підписання електронної заяви кваліфікованим електронним підписом Абонента або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, та направлення такої заяви на електронну адресу Постачальника ЕКП info@kuzia.net.ua.

У разі подання заяви представником Абонента додатково надається нотаріально завірена довіреність від Абонента на відповідне отримання грошових коштів.

Грошові кошти повертаються Абоненту за умови оформлення та подання заяви у відповідності з вимогами даного пункту Договору та за умови, що вказані у такій заяві дані власника рахунку (банківської карти) відповідають даним Абонента, вказаним в Особистому кабінеті.

6.14.1. Бонуси, бали тощо, які нараховані Постачальником ЕКП за умовами акцій, поверненню не підлягають.

6.15. В разі наявності у Абонента встановлених законодавством пільг, що впливають на умови надання послуг за цим Договором, останні застосовуються з дня звернення Абонента та пред'явлення документів, що засвідчують право на такі пільги.

6.16. У разі дострокового розірвання Договору в результаті порушення Абонентом умов Публічної оферти, залишок коштів на Особовому рахунку за календарний місяць, в якому було припинено надання Послуг, не повертається Абоненту.

6.17. При поповненні Особового рахунку Абонент зобов’язаний вказувати, під час здійснення оплати, Платіжний код Абонента. У випадку, якщо Платіжний код не буде вказаний або буде вказаний невірно, система не зможе розпізнати платіж, Особовий рахунок не буде поповнено, доступ до Послуг не буде наданий до моменту ручного розпізнання платежу співробітниками Постачальника ЕКП.

6.18. За час, протягом якого Послуги не надавались з вини Абонента, абонентна плата нараховується в повному обсязі та підлягає оплаті Абонентом.

6.19. Якщо на момент припинення надання Послуг за Договором або припинення Договору, незалежно від причини припинення, баланс Особового рахунку Абонента має від’ємне значення, то Абонент зобов’язаний протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту припинення погасити свою заборгованість за Договором. У випадку невиконання Абонентом своїх зобов’язань за Договором, Постачальник ЕКП має право звернутись до своїх агентів, консультантів, повірених, адвокатів та адвокатських компаній та/або до суду для стягнення з Абонента суми заборгованості.

6.20. У випадку встановлення акційних пропозицій Постачальник ЕКП розміщує на своєму Веб-сайті умови акцій, в тому числі, мінімальні обсяг та/або тривалість користування електронною комунікаційною послугою, необхідні для використання умов акцій (спеціальних пропозицій).

 

7Умови і порядок скорочення переліку Послуг та припинення їх надання

7.1. Постачальник ЕКП має право скоротити перелік Послуг:

7.1.1. У випадку порушення Абонентом строків оплати Послуг, в тому числі строків оплати організації початку надання Послуг, а також у випадку недостатності на Особовому рахунку Абонента коштів, необхідних для початку нового розрахункового періоду згідно з обраним Тарифним планом, та у випадку  повного вичерпання коштів на Особовому рахунку Абонента.

З моменту утворення від’ємного балансу на Особовому рахунку Абонента, Постачальник ЕКП має право скоротити перелік Послуг (зупинити їх надання) й відновити Послуги тільки після оплати Абонентом існуючої заборгованості в повному обсязі. Вказане скорочення переліку Послуг здійснюється автоматично, без завчасного повідомлення Абонента. Акцептуючи цей Договір, Абонент підтверджує, що він попереджений про таке автоматичне скорочення переліку Послуг, та не потребує додаткового завчасного попередження.

За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Абонента, абонентна плата нараховується в повному обсязі. При скороченні переліку Послуг у випадку, передбаченому даним пунктом Договору, Абонент не звільняється від оплати Послуг Постачальника ЕКП в повному обсязі згідно із обраним Абонентом Тарифним планом (пакетом) та/або замовленими Додатковими послугами за повний розрахунковий період, в якому відбулося скорочення переліку Послуг.

Після погашення Абонентом заборгованості з оплати послуг Постачальник ЕКП протягом однієї години, а у разі відсутності можливості, у строк, що не перевищує двох робочих днів після погашення заборгованості, відновлює надання Послуг.

7.1.2. У випадку необхідності проведення робіт із планового обслуговування засобів зв'язку й устаткування, включаючи зміну схем маршрутизації трафіку в глобальну мережу Інтернет, у тому числі в робочі дні. Постачальник ЕКП зобов'язаний шляхом розміщення відповідної інформації на своєму Веб-сайті повідомити Абонента про таке зупинення не менше ніж за 24 години до початку вказаних робіт, не частіше трьох разів на місяць. Такі випадки не будуть вважатися перервами в наданні Послуг та підлягають оплаті Абонентом.

7.1.3. У разі необхідності проведення робіт із позапланового обслуговування засобів зв'язку й устаткування, в тому числі для усунення аварійних ситуацій. Постачальник ЕКП зобов'язаний невідкладно з моменту, як йому стало відомо про вказані аварійні випадки, шляхом розміщення відповідної інформації на своєму Веб-сайті або відправлення смс-повідомлення повідомити Абонента про скорочення переліку Послуг та орієнтовні строки відновлення надання Послуг. Такі випадки не будуть вважатися перервами в наданні Послуг та підлягають оплаті Абонентом.

7.1.4. У випадку порушення Абонентом пункту 5.2.4 цього Договору.

7.1.5. У випадку виявлення, що особа, яка підписала Договір, не має на те необхідних повноважень або було з’ясовано, що така особа є недієздатною тощо, про що на момент підписання Договору Постачальнику ЕКП не було повідомлено.

7.1.6. У разі не повідомлення Абонентом про зміну поштової адреси або інших юридичних/банківських реквізитів, у тому числі, якщо листи Постачальника ЕКП, направлені Абоненту, повернені відправнику з позначкою, що Абонент за цією адресою відсутній, переїхав, відмовляється від прийому поштових відправлень тощо.

7.1.7. З інших підстав, передбачених законодавством.

7.2. Постачальник ЕКП має право припинити надання Послуг у наступних випадках:

7.2.1. У разі припинення дії Договору у зв’язку із достроковим його розірванням у порядку, визначеному цим Договором. У такому випадку припинення надання Послуг здійснюється автоматично без завчасного повідомлення Абонента, з дня, наступного за останнім днем дії Договору. Акцептуючи цей Договір, Абонент підтверджує, що він попереджений про таке автоматичне припинення Послуг та не потребує додаткового завчасного попередження.

7.2.2. У випадку непогашення Абонентом в повному обсязі заборгованості з оплати Послуг у строк, зазначений у попередженні Постачальника ЕКП або у випадку порушення Абонентом строків оплати Послуг на 2 (два) місяці і більше, Постачальник ЕКП залишає за собою право на припинення надання Послуг, в тому числі на видалення облікового запису Абонента та розірвання Договору в односторонньому порядку. Про вказане припинення надання Послуг та/або розірвання Договору Постачальник ЕКП повідомляє Абонента шляхом надіслання йому електронного листа або смс-повідомлення за контакними даними, вказаними в Особистому кабінеті, у строк не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до такого припинення надання Послуг та/або розірвання Договору. У такому випадку вважається, що Договір розірваний за ініціативою Абонента. Наступне отримання Послуг таким Абонентом, а також повторна активація облікового запису, можливі лише після погашення існуючої заборгованості та за умови оплати Абонентом плати за організацію початку надання Послуг та абонентної плати за перший місяць користування Послугами. В такому випадку надання Послуг буде відновлено шляхом повторного підключення обладнання.  

Постачальник ЕКП і Абонент визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.

7.2.3. Постачальник ЕКП має право припиняти надання Послуг та/або доступ до Інтернет-ресурсів, доступ до яких заборонений чинним законодавством України (без повідомлення Абонента). При цьому, Сторони визнають, що прийняття відповідних нормативно-правових актів, якими забороняється доступ до Інтернет-ресурсів, і є завчасним попередженням Абонента про відповідне припинення надання Послуг (Послуги) та не потребує додаткових попереджень з боку Постачальника ЕКП.

7.2.4. У разі відсутності у Постачальника ЕКП технічної можливості надавати Послуги Абоненту.

7.2.5. У випадку наявності зафіксованого відповідно до законодавства (в тому числі, у разі наявності аргументованих скарг з боку інших користувачів мережі Інтернет або інших мереж, у тому числі тих, які не є абонентами Постачальника ЕКП, або у разі надходження від правоохоронних органів офіційних повідомлень про протиправне використання Абонентом доступу до мережі Інтернет) факту порушення Абонентом наступних вимог:

7.2.5.1. Умов цього Договору, зокрема, але не виключно, пунктів 5.2.4 та 8.3 Оферти.

7.2.5.2. Використання кінцевого обладнання, що не має документу про підтвердження відповідності.

7.2.5.3. Використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.

7.2.5.4. Здійснення дій, що можуть перешкоджати безпечній експлуатації електронних комунікаційних мереж, підтримці цілісності та взаємодії таких мереж, захисту їх інформаційної безпеки, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим абонентам.

Про припинення надання Послуг з підстав, передбачених пунктом 7.2.5 Договору, Постачальник ЕКП повідомляє Абонента листом, направленим на електронну адресу, вказану в Особистому кабінеті, або смс-повідомленням та/або іншими способами, не забороненими законодавством, не менше ніж за одну годину до моменту припинення надання Послуг.

Відновлення надання Послуг здійснюється після усунення Абонентом вказаних порушень та ліквідації за рахунок Абонента наслідків такого порушення. При даному зупиненні доступу до Послуг невикористана частина оплати Послуг за поточний місяць відшкодуванню або поверненню Абоненту не підлягає.

7.2.6. У випадку припинення Постачальником ЕКП діяльності з надання послуг за власною ініциативою, з попередженням Абонента у строки та порядку, передбачені ст. 124 ЗУ «Про електронні комунікації» та іншими актами законодавства.

7.2.7. Якщо Постачальник ЕКП виявить, що дані, які повідомив Абонент при укладенні Договору є неправдивими або, якщо виявиться, що власник приміщення, у якому здійснене підключення послуги не надавали своєї згоди на підключення Послуги – Постачальник ЕКП має право припинити надання Послуг та розірвати Договір, попередивши Абонента про це не менш, ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання Договору будь-яким доступним засобом зв’язку на власний вибір, зокрема: письмово, засобами електронної пошти, тощо.

7.2.8. У випадку наявності достатніх підстав вважати, що Абонент здійснює (чи приймає участь) перепродаж Послуг. Таке припинення надання Послуг здійснюється негайно, без попередження Абонента. Акцептуючи цей Договір, Абонент підтверджує, що він попереджений про таке автоматичне припинення надання Послуг, та не потребує додаткового завчасного попередження.

7.2.9. З інших підстав, передбачених законодавством.

7.3. Постачальник ЕКП також має право скорочувати перелік Послуг або припиняти їх надання у разі смерті Абонента або визнання його безвісно відсутнім та в інших випадках, передбачених умовами Договору та чинним законодавством України.

7.4. При припиненні або скороченні переліку Послуг у порядку, визначеному цим Договором, Постачальник ЕКП не несе відповідальності за повідомлення або неповідомлення будь-яких третіх осіб про позбавлення Абонента доступу до Послуг й за можливі наслідки, що можуть виникнути в результаті такого скорочення переліку чи припинення надання Послуг.

7.5. Постачальник ЕКП скорочує перелік Послуг також на підставі заяви Абонента у наступному порядку.

7.5.1. Для проведення тимчасового зупинення надання Послуг Абонент зобов’язаний попередити Постачальника ЕКП не пізніше ніж за 1 (один) робочий день до такого зупинення одним з наступних способів:

- або за номером телефону (044) 223 33 35;

- або шляхом направлення листа (із зазначенням дати початку скорочення переліку Послуг) на електронну адресу info@kuzia.net.ua; 

- або шляхом підключення послуги «пауза» в Особистому кабінеті Абонента у випадку, якщо така послуга доступна в Особистому кабінеті у відповідний період часу.

7.5.2. Скорочення переліку Послуг розпочинається з опівночі зазначеної Абонентом дати. Відновлення надання Послуг здійснюється з опівночі дати, зазначеної Абонентом в заяві про підключення паузи, або негайно на прохання Абонента, за умови позитивного балансу на Особовому рахунку Абонента. При цьому, день, коли надання Послуг було відновлено, оплачується в повній мірі як за цілий день користування Послугами, незалежно від часу запиту на відновлення надання Послуг.

7.5.3. Скорочення переліку Послуг за заявою Абонента можливе за умови його тривалості не менше 10 (десяти) днів за одне скорочення переліку та не більше 1 (одного) року.

7.5.4. За умови дотримання Абонентом умов п 7.5 щодо підключення паузи на період її дії вартість Послуг не буде нараховуватися. Послуга паузи надається безкоштовно.

У випадку порушення порядку підключення паузи, Постачальник ЕКП має право не здійснювати скорочення переліку Послуг та нараховувати Абоненту абонентну плату в повному обсязі незалежно від фактичного користування Послугами.

7.6. Абонент має право на відмову від однієї або всіх замовлених Послуг за умови попередження Постачальника ЕКП на електронну адресу, зазначену у цьому Договорі. Постачальник ЕКП здійснює припинення надання Послуг за заявою Абонента в порядку та строки, передбачені цим Договором та  законодавством.

 

8. Особливі умови і відповідальність Сторін

8.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України, в тому числі згідно із Законом України «Про електронні комунікації».

8.2. З урахуванням інших положень Договору, Постачальник ЕКП відповідає за належне надання Послуг до Точки демаркації (точки розмежування відповідальності Оператора та Абонента). Відповідальність Постачальника ЕКП перед Абонентом та третіми особами за цим Договором в жодному разі не може перевищувати одну місячну Абонентну плату, передбачену Тарифним планом Абонента.

8.3. Абонент несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність законодавству України наданої ним Постачальнику ЕКП для укладення цього Договору та створення Особистого кабінету інформації та її чистоту від претензій третіх осіб, а також за зберігання своїх персональних і облікових даних, та несе всю відповідальність за збитки, що можуть виникнути через їх недостовірність чи несанкціоноване використання. У випадку припинення дії Договору через недостовірність, неповноту та нечистоту від претензій третіх осіб інформації, наданої Абонентом, залишок на Особовому рахунку та плата за підключення Послуг Абоненту не повертається.

8.4. Постачальник ЕКП не несе відповідальності за затримки і перебої в роботі Інтернет та інших мереж, що відбуваються прямо або побічно через канали та обладнання, що не перебуває у власності оператора електронних комунікацій, чию мережу використовує Постачальник ЕКП.

8.5. У разі порушення Абонентом термінів оплати Послуг (абонентної плати), передбачених розділом 6 Договору, або виявлення пошкодження електронної комунікаційної мережі, що сталося не з вини Постачальника ЕКП, та завдання збитків з вини Абонента, останній несе відповідальність, передбачену законом України “Про електронні комунікації”.

8.6. У разі не усунення пошкодження електронної комунікаційної мережі, яке унеможливило доступ Абонента до Послуг або знизило до неприпустимих значень показники якості Послуг, понад 24 (двадцять чотири) години із зафіксованого моменту подання Абонентом відповідної заяви про усунення пошкодження, абонентна плата не нараховується за весь період такого пошкодження. У разі не усунення пошкодження електронної комунікаційної мережі, яке унеможливило доступ Абонента до Послуг або знизило до неприпустимих значень показники якості Послуг, понад п’ять діб із зафіксованого моменту подання Абонентом відповідної заяви про усунення пошкодження, Постачальник ЕКП несе відповідальність згідно із Законом України “Про електронні комунікації”.

8.7. Постачальник ЕКП не несе майнової відповідальності перед Абонентом за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань з надання Послуг внаслідок дії обставин непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо), викрадання чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються Постачальником ЕКП, або з вини Абонента.

8.8. Постачальник ЕКП несе відповідальність за схоронність відомостей щодо Абонента, отриманих при укладенні Договору, наданих електронних комунікаційних послуг.

8.9. Постачальник ЕКП не гарантує:

8.9.1. можливість інформаційного обміну з тими вузлами або серверами, які тимчасово або постійно недоступні через мережу Інтернет;

8.9.2. абсолютну безперебійність доступу до Послуги або максимальну заявлену швидкість доступу до Послуги до будь-якого ресурсу Інтернет.

8.10. Постачальник ЕКП не несе відповідальності:

8.10.1. за товари, інформацію, поради, програмне забезпечення, самостійно отримані Абонентом через мережу Інтернет;

8.10.2. за будь-які витрати або збиток, які прямо або побічно виникли в результаті використання Абонентом Послуг та/або самостійного одержання Абонентом інформації й послуг через мережу Інтернет;

8.10.3. за збиток, що виник через несанкціонований доступ третіх осіб до ресурсів Абонента;

8.10.4. за збиток, нанесений Абоненту в результаті дії програмних продуктів, отриманих Абонентом за допомогою Послуг;

8.10.5. за часткове або повне пошкодження кабелю чи обладнання, що знаходяться поза межею відповідальності Постачальника ЕКП або оператора електронних комунікацій, чию мережу використовує Постачальник ЕКП;

8.10.6. за збереженням конфіденційної інформації, що знаходиться на обладнанні Абонента, та за працездатність самого обладнання;

8.10.7. за будь-які витрати або збиток, які прямо або побічно виникли в результаті скорочення переліку або припинення надання Послуг Постачальником ЕКП в порядку, передбаченому цим Договором або чинним законодавством України.

8.11. Абонент зобов’язується періодично змінювати паролі доступу до Послуг та дотримуватись таких вимог до складності пароля:

- пароль має складатися не менше ніж з 8-ми символів;

- пароль має включати символи, набрані в різних регістрах;

- крім латинських букв, включати також цифри, розділові знаки та/або спеціальні символи (якщо це підтримує інтерфейс доступу);

- пароль не може бути вживаним словом із словника, сленгу, діалекту, жаргону;

- пароль немає містити персональної інформації (ім’я, адреса, дата народження, телефон тощо).

8.12. Відповідальність за правильне підключення кінцевого обладнання та налагодження необхідного програмного забезпечення зі сторони Абонента несе Абонент. У випадку неправильного підключення, що призвело до неможливості отримання Послуг, за заявкою Абонента Постачальник ЕКП виконує роботи з організації початку надання Послуг зі сторони Абонента на платній основі згідно з діючими тарифами.

8.13. У разі виявлення пошкодження електронної комунікаційної мережі, що сталося з вини Абонента, та завдання збитків з його вини, витрати Оператора електронних комунікацій, пов’язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Абонентом у порядку, встановленому законодавством. Факт пошкодження електронної комунікаційної мережі з вини Абонента оформляється у порядку, встановленому законодавством.

8.14. Абонент самостійно несе повну відповідальність за користування забороненими чинним законодавством Інтернет-ресурсами та ресурсами, доступ до яких заблоковано у відповідності до чинного законодавства.

8.15. Сплата Абонентом штрафних санкцій та правомірне припинення чи скорочення Постачальником ЕКП переліку Послуг не звільняє Абонента від обов'язку оплатити надані йому Послуги.

 

9. Вирішення спорів

9.1. Суперечки і розбіжності, що виникають в процесі виконання, зміни чи розірвання Договору або у зв'язку з Договором, Сторони повинні прагнути вирішити шляхом переговорів і консультацій.

9.2. Претензії пред'являються Абонентом виключно у письмовому вигляді. Розгляд та вирішення претензій проводиться Постачальником ЕКП у встановленому законодавством порядку та строки.

9.3. У випадку неможливості вирішити суперечку згідно п. 9.1 цього Договору, суперечка підлягає передачі на розгляд в суд відповідно до встановленої чинним законодавством України підсудності та юрисдикції.

9.4. Абонент має право подавати Постачальнику ЕКП звернення (заяви, скарги, пропозиції) щодо надання та отримання Послуг в порядку, передбаченому ст. 122 ЗУ «Про електронні комунікації».

9.5. У разі постійної або регулярно повторюваної невідповідності законодавству фактичних характеристик надання послуги доступу до мережі Інтернет (в частині швидкості та/або параметрів якості), Абонент у порядку, встановленому законодавством, має право подати заяву/скаргу щодо надання та отримання електронних комунікаційних послуг Постачальнику ЕКП, регуляторному органу, іншим органам державної влади відповідно до компетенції, а також на їх розгляд та належне реагування щодо поновлення його прав і захисту законних інтересів відповідно до законодавства.

9.6. У разі виникнення у Абонента скарг або пропозицій, він може звернутися до Постачальника ЕКП з усною заявою, зателефонувавши до інформаційно-довідкової служби Постачальника ЕКП або звернутися до нього з письмовою заявою, у якій вказати суть проблеми, своє ім’я та прізвище, а також зворотну адресу. Постачальник ЕКП, отримавши письмову заяву, повинен її розглянути і у 30-денний строк надати письмову (або у формі, у якій просить Абонент) відповідь. У разі якщо отримане звернення або заява містить прохання чи вимогу вчити певні дії, Постачальник ЕКП, у разі згоди вчинити ці дії, вчиняє їх без додаткового письмового повідомлення, за винятком випадку, коли з суті прохання чи вимоги не слідує необхідність повідомлення Абонента про задоволення прохання чи вимоги.

 

10. Форс-мажор

10.1. Якщо внаслідок обставин непереборної сили будь-яка Сторона виявиться неспроможною частково або повністю виконувати свої зобов’язання щодо цього Договору, така Сторона не вважатиметься такою, що порушує або не виконує свої зобов’язання протягом усього періоду дії таких обставин.

10.2. Для цілей цього Договору термін „форс-мажор” означає: стихійні лиха, дії, бездіяльність або вимоги органів державної влади, землетрус, пожежу, буревій, виверження вулканів, шторм надзвичайної сили, повені, розмиви, посухи, громадські заворушення, вибухи, страйки, бойові дії, запровадження військового стану, що стануться після дати укладання цього Договору та які істотно і нагально зашкодять здатності Сторін виконувати їхні обов’язки за цим Договором, а також викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд зв’язку Постачальника ЕКП. Настання та дія форс-мажорних обставин підтверджується сертифікатом Торгово-Промислової палати України, копія якого надається іншій стороні протягом 2-х робочих днів з дати його отримання Стороною, яка постраждала від дії форс-мажорних обставин.

10.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за цим Договором, повинна протягом 5-ти робочих днів сповістити іншу Сторону про початок і припинення форс-мажорних обставин. Неповідомлення про початок форс-мажорних обставин у вказаний строк позбавляє Сторону права посилатися на форс-мажорні обставини як на підставу звільнення її від відповідальності за цим Договором.

 

11. Конфіденційність та персональні дані

11.1. Кожна зі Сторін зобов’язана забезпечити конфіденційність отриманої у зв’язку з Договором інформації і вжити заходів щодо її нерозголошення

11.2. Кожна із Сторін не заперечує проти повідомлення третім особам факту одержання Абонентом Послуг в Постачальника ЕКП. Не є порушенням даного Договору надання кожною зі Сторін конфіденційної інформації в органи державної влади України, правоохоронні органи або органи прокуратури, які наділені відповідними повноваженнями й чиї запити оформлені належним чином.

11.3. Абонент під час акцептування даної Публічної оферти проставляє відповідну відмітку про надання згоди на обробку його персональних даних Постачальником ЕКП, відповідно до якої він добровільно надає свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку його персональних даних, наданих в рамках укладення та виконання цього Договору, включаючи прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, реєстраційні номери облікової картки платника податків, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти, дані щодо місця проживання, інші мережеві ідентифікатори Абонента тощо. Метою обробки персональних даних є надання Послуг, а також забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про електронні комунікації», інших нормативно-правових актів України, Статуту Постачальника ЕКП, інших локальних актів Постачальника ЕКП.

11.4. Також ставлячи відмітку, передбачену п. 11.3 Договору, Абонент дає згоду на поширення своїх персональних даних, що включені до бази персональних даних контрагентів/абонентів Постачальника ЕКП, виключно з вказаною у цьому Договорі метою та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та локальними актами Постачальника ЕКП, які встановлюють порядок обробки та захисту персональних даних. Абонент не вимагає здійснення повідомлення про поширення персональних даних, що включені до вказаної бази персональних даних, третім особам, якщо таке поширення відбувається з метою реалізації вказаних вище правовідносин. Згода, надана Абонент згідно з даним розділом Договору, продовжує діяти після припинення дії цього Договору протягом невизначеного терміну.

11.5. У разі непогашення заборгованості за надані Послуги, Абонент погоджується, що інформація про нього щодо стану розрахунків за цим Договором та Послуг, наданих йому за Договором, а також інші відомості, зазначені Абонентом при укладенні Договору, можуть бути передані третім особам, а також використані з метою формування реєстру боржників, доступного для вище зазначених осіб. Абонент погоджується, що Постчальник ЕКП не має отримувати жодної додаткової згоди Абонента для передачі персональних даних Абонента до будь-якої особи, пов’язаної з Постчальником ЕКП відносинами контролю або у рамках договірних відносин пов’язаних з врегулюванням заборгованості.

11.6. Абонент дає свою згоду та надає Постчальнику ЕКП право використовувати свої персональні дані та погоджується з тим, що цю інформацію та іншу інформацію, необхідну для якісного обслуговування Абонента, може бути передано без окремого письмового повідомлення про факт передачі Постчальником ЕКП третім особам для:
- ведення обліку Абонентів, послуг, додаткових послуг наданих Абоненту, розрахунків з Абонентом; 
- здійснення розсилання Абонентам рахунків (квитанцій), повідомлень, SMS-повідомлень, анкетних листів, пропозицій, рекламних матеріалів від імені Постчальника ЕКП;
- телефонного опитування Абонентів з метою з’ясування їхньої думки щодо якості надання електронних комунікаційних послуг, додаткових послуг Посчтальника ЕКП
- проведення акцій, розіграшів, маркетингових досліджень Постчальником ЕКП;
- ведення претензійно-позовної роботи з Абонентами.

11.7. Абонент надає свою згоду на отримання повідомлень на електронну пошту (e-mail) та через  служби коротких повідомлень (SMS), що стосуються надання Послуг в межах даного Договору.

 

12. Заключні положення

12.1. Постачальник ЕКП гарантує Абоненту, що у нього є достатньо ресурсів (в тому числі трудових) для повного і своєчасного виконання своїх договірних зобов'язань.

12.3. Цей Договір набуває чинності з моменту здійснення Абонентом акцепту публічної оферти в порядку, передбаченому розділом 3 Договору. Термін дії даного Договору необмежений. Договір продовжує свою дію до моменту його розірвання однією із Сторін в порядку, передбаченому Договором.

12.4. Кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір достроково, повідомивши іншу Сторону про намір розірвати Договір не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до такого розірвання. Постачальник ЕКП направляє вказане повідомлення Абоненту на його електронну адресу, вказану в Особистому кабінеті, або шляхом направлення смс-повідомлення (у випадку відсутності в Особистому кабінеті даних щодо діючої електронної адреси Абонента). Абонент повідомляє Постачальника ЕКП про намір розірвати Договір через функціонал Особистого кабінету або шляхом направлення листа з електронної адреси Абонента, вказаної в Особистому кабінеті, на електронну адресу Постачальника ЕКП info@kuzia.net.ua.

12.5. У разі закінчення строку дії Договору або його розірвання Абонент повинен здійснити розрахунок за отримані Послуги, а Постачальник ЕКП - повернути Абоненту невикористані кошти (за вирахуванням заборгованості, збитків, неустойки та інших платежів на користь Постачальника ЕКП, а також за виключенням випадків, передбачених Договором та/або законодавством) у строк, що не перевищує 30 календарних днів. Розірвання цього Договору або переривання надання Послуг з вини Абонента не звільняє Абонента від оплати заборгованості Постачальнику ЕКП.

12.6. У випадку дострокового розірвання Договору, припинення надання Послуг здійснюється з дня, наступного за останнім днем дії Договору. Оплата Послуг здійснюється Абонентом по останній день дії Договору.

12.7. У разі припинення/розірвання Договору на умовах, визначених цим Договором, та наявності у Абонента кінцевого обладнання, переданого Постачальником ЕКП, Абонент зобов’язаний повернути таке обладнання у справному стані Постачальнику ЕКП за відповідним актом приймання-передачі або компенсувати Постачальнику ЕКП вартість такого обладнання, в останній день дії Договору.

12.7.1. У випадку не виконання Абонентом умов п. 12.7 Договору, Постачальник ЕКП має право на стягнення з Абонента вартості кінцевого обладнання та відшкодування завданих збитків.

12.8. У разі розірвання (дострокового припинення дії) Договору вартість організації початку надання Послуг не повертається.

12.9. Постачальником ЕКП надається можливість забезпечення безперервності надання послуги при зміні Абонентом Постачальника ЕКП на іншого постачальника електронних комунікаційних послуг доступу до мережі Інтернет, при цьому перерва у надані послуги не може становити більше одного робочого дня, крім випадків, коли це технічно неможливо. Про зміну постачальника електронних комунікаційних послуг Абонент має письмово повідомити Постачальника ЕКП не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до такої зміни.

12.10. Абонент не заперечує проти передачі прав та обов’язків Постачальника ЕКП за цим Договором іншим особам.

12.11. Всі додатки, зміни та доповнення до Договору є його невід’ємними частинами і набувають чинності з моменту їх введення в дію.

12.12. Недійсність будь-якої частини, пункту або розділу Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому.

12.13. Уклавши Договір, Абонент підтверджує, що він є поінформованим про те, що користування мережею Інтернет може бути небезпечним і що таке користування здійснюється на власний ризик Абонента. Зокрема, Абонент усвідомлює, що під час роботи у всесвітній мережі Інтернет до його кінцевого обладнання (персонального комп’ютера) можуть бути занесені програми-віруси, які ініціюють поза його бажанням міжнародні дзвінки або іншим чином втручаються у роботу його кінцевого обладнання, що матиме негативні наслідки для майна Абонента, у тому числі у вигляді додаткових грошових зобов’язань. Для запобігання програмам-вірусам Абонент самостійно вживає заходи безпеки, самостійно несе відповідальність та ризики роботи в мережі Інтернет.

12.14. Всі питання взаємовідносин сторін, не передбачені цим Договором, регулюються сторонами відповідно до вимог Закону України «Про електронні комунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг/ Правилами надання та отримання електронних комунікаційних послуг, Рішеннями ЦОВВ, що регулює діяльність на ринку електронних комунікацій, обов'язковими для застосування на її території і які стосуються правовідносин сторін за договором.

12.15. Надання електронних комунікаційних послуг в умовах надзвичайних ситуацій буде проводитися відповідно до положень чинних нормативно-правових актів України у сфері електронних комунікацій.

 

13. Місцезнаходження та банківські реквізити Постачальника ЕКП

ПОСТАЧАЛЬНИК ЕКП

Товариство з обмеженою відповідальністю “ІНТЕРНЕТ КУЗЯ”
включено до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг за №3951
ЄДРПОУ 45184344
Юр. адреса: вул. Богдана Гаврилишина, 24, оф. 8, м. Київ, 04116
Адреса для листування: а/с 32, м. Київ, 04116
Телефон: (044) 223 33 35 (цілодобово)
E-mail: info@kuzia.net.ua