logo logo_text

Договір

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання телекомунікаційних послуг доступу до мережі Інтернет

м.Київ_____________2020

 

Цей договір є офіційною пропозицією (офертою) ТОВ “КУЗЯ ІНТЕРНЕТ” (ТМ “Кузя”) – Провайдера, що включено до реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій – 21 лютого 2017 р.  № 87, адресованою будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет, який укладається шляхом надання згоди Абонента на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника Сторонами.

 

1.Терміни.

 

1.1. Договір – типова угода про надання послуги доступу до мережі Інтернет, укладений між Провайдером і Абонентом на умовах публічної оферти в момент акцепту Абонентом її умов (далі по тексту – Договір).

1.2. Акцепт – повне й беззастережне прийняття Абонентом умов Публічної оферти шляхом заповнення та відправлення на WEB-сайті Провайдера заявки (анкети) на підключення до мережі. Акцептом також визнається факт сплати грошової суми Абонентом за Послугу.

1.3. Абонент – фізична особа, яка уклала з Провайдером Договір на умовах, що викладені в публічній оферті.

1.4. Послуга – забезпечення технічної можливості доступу до мережі Інтернет, що надається Провайдером Абоненту (далі по тексту – Послуга).

1.5. Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

1.6. Технічна можливість одержання Послуги – знаходження Абонента в зоні дії Послуги і використання для доступу до Послуги налаштованого устаткування Абонента й програмного забезпечення. Налаштування програмного забезпечення й устаткування Абонента здійснюється Абонентом самостійно.

1.7. Підключення до мережі Інтернет – комплекс дій Провайдера, що полягає у прокладанні мережевого кабелю від обладнання Провайдера до приміщення Абонента, надання Абоненту мережевого кабелю довжиною до 20 м. для самостійного прокладання по приміщенню Абонентом, надання Абоненту одного порту в обладнанні Провайдера.

1.8. Устаткування Абонента – електронний пристрій (комп'ютер, ноутбук, тощо) із вбудованим мережевим інтерфейсом Ethernet, або модулем розширення для встановлення мережевого інтерфейсу.

1.9. Зона дії послуги – географічна зона телекомунікаційної мережі Провайдера.

1.10. Сесія – безперервне користування Послугою.

1.11. WEB-cайт Провайдера – WWW-сервер Провайдера, на якому знаходиться вся необхідна інформація для використання Послуги. WEB-сайт Провайдера розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою: https://kuzia.ua/.

1.12. Особистий кабінет – web-сторінка на WEB-сайті Провайдера, що містить статистичну інформацію про Послуги, поточний стан Особового рахунку Абонента та іншу інформацію. Доступ в Особистий кабінет здійснюється за адресою: https://kuzia.ua/.

1.13. Особовий рахунок – рахунок у білінговій системі Провайдера, на якому фіксуються авансові платежі Абонента та суми коштів, що утримані (списані) з даних платежів як оплата за надану Послугу.

1.14. Мінімальна гарантована швидкість доступу до мережі Провайдера становить максимальну швидкість, що вказана у тарифному плані. Мінімальна гарантована швидкість доступу до мережі Інтернет становить 0 кбіт/с.

1.15. Статична ІР адреса-це призначена на постійній основі адреса пристрою в комп'ютерній мережі. Даний тип адреси означає, що вона не змінює своє значення протягом всього часу дії цього договору-оферти.

1.16. Динамічна ІР адреса - це ідентифікатор пристрою в комп'ютерній мережі провайдера, що виділяється пристрою динамічно та може змінюватись час від часу.

 

2. Предмет Договору.

 

2.1. Провайдер зобов'язується надавати Абоненту Послугу доступу до мережі Інтернет на умовах публічного Договору приєднання відповідно до вимог Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 (далі – Правила), та інших нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері телекомунікацій України.

 

3. Загальні положення.

 

3.1. Ця публічна оферта адресована всім фізичним особам, що бажають скористатися Послугою, і мають технічну можливість одержання Послуги.

3.2. Термін дії умов публічної оферти обмежений. Від дати досягнення від’ємного балансу Особового рахунку Абонента надання послуг призупиняється на весь час існування такого балансу. Якщо протягом трьох місяців від дати призупинення надання Послуги Абонентом не буде відновлено позитивний баланс Особового рахунку, Провайдер залишає за собою право на припинення надання Послуги та розірвання Договору в односторонньому порядку. При цьому, у випадку призупинення надання Послуги з вини Абонента – абонентна плата продовжує нараховуватися до моменту припинення (розірвання) Договору. Наступне отримання Послуги на умовах даної публічної оферти таким Абонентом можливе лише після погашення існуючої заборгованості.

3.3. Протягом трьох місяців від дати призупинення надання Послуги Абоненту, Провайдер залишає за собою право на фізичне відключення обладнання Абонента. В такому випадку, у разі виявлення Абонентом бажання продовжити отримання Послуги після поповнення Особового рахунку, надання Послуги буде відновлено шляхом повторного підключення обладнання.

3.4. Всі зміни й доповнення до публічної оферти опубліковуються на WEB-сайті Провайдера в порядку, визначеному пунктом 6.9. оферти.

3.5. Всі умови публічної оферти є обов'язковими як для Абонента, так і для Провайдера. Перед початком користування Послугою Абонент зобов'язаний ознайомитися з умовами публічної оферти, з’ясувати технічну можливість підключення до мережі Інтернет та залишити заявку на підключення.

 

4. Укладання та строк дії договору.

 

4.1. Договір про надання Послуги доступу до мережі Інтернет укладається шляхом акцепту Абонентом цієї публічної оферти, що містить всі істотні умови Договору та з усіма подальшими змінами, відповідно до п. 4.2. Договору, а також шляхом відповідної реєстрації та погодження Договору на сайті Провайдера або підписання Абонентом письмової заяви про приєднання до Договору.

4.2. Повним і беззастережним акцептом цієї публічної оферти у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України є факт сплати грошової суми Абонентом, або перерахування грошової суми за Послугу з використанням інших платіжних засобів платіжних систем або фактичне отримання Абонентом Послуг Провайдера.

4.2.1. Після з’ясування можливості підключення Абонент має можливість здійснити акцепт цієї публічної оферти.

4.3. Датою акцепту дійсної публічної оферти, визначеного п.4.2. Договору, вважається дата укладання Договору. Договір, укладений Абонентом за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

4.4. У випадку, якщо здійснено акцепт публічної оферти та не з’ясовано можливість підключення, чи/або така можливість відсутня, Договір вважається не укладеним, та Провайдер повертає передплачені Абонентом кошти у встановленому чинним законодавством порядку.

4.5. Договір діє з дати здійснення Абонентом акцепту публічної оферти в порядку, регламентованому пунктом 4.2. протягом всього часу збереження позитивного балансу на Особовому рахунку Абонента та протягом трьох місяців від дати досягнення нульового або від’ємного балансу Особового рахунку (під час призупинення надання Послуги).

 

5.Організаційні та технічні умови надання послуг.

 

5.1. До складу Послуги, відповідно до цієї публічної оферти, не входить налаштування або діагностика устаткування Абонента, а також налаштування або діагностика програмного забезпечення, встановленого на устаткуванні Абонента, подальше сервісне обслуговування та/або налаштування обладнання Абонента, продаж Абоненту додаткового обладнання.

5.2. Після здійснення акцепту цієї публічної оферти шляхом перерахування грошових коштів за Послугу, Провайдер організовує підключення Абонента до Послуги доступу до мережі Інтернет протягом не більше, ніж п’ятнадцяти робочих днів.

5.2.1. Для одержання Послуги Абоненту необхідно мати устаткування із вбудованим мережевим інтерфейсом Ethernet.

5.2.2. При підключенні кабель доводиться до приміщення/квартири Абонента за зазначеною Абонентом адресою у заявці на підключення, яку Абонент заповнює на сайті Провайдера цього Договору. За необхідності Абоненту надається 20 метрів кабелю для самостійного прокладання на території квартири.

5.2.3. Межею Відповідальності Провайдера при наданні Послуги з підключення Абонента є фізична межа приміщення/квартири Абонента за зазначеною Абонентом адресою у заявці на підключення, яку Абонент заповнює на сайті Провайдера цього Договору.

5.3. Для встановлення з'єднання з мережею Інтернет Абоненту необхідно встановити зв'язок між своїм устаткуванням та мережевим обладнанням Провайдера. Устаткування Абонента автоматично отримує мережеві реквізити для доступу до мережі Провайдера за допомогою протоколів DHCP, DHCP6, DHCP6PD та IPv6 RA.

5.4. Для одержання Послуги Абоненту необхідно заповнити та акцептувати заяву приєднання до цього Договору оферти.

 

6. Права та обов'язки Провайдера.

 

6.1. Провайдер зобов'язується з дати укладання цього Договору надавати Абоненту Послугу за умови наявності на Особовому рахунку позитивного балансу.

6.2. Надати Абоненту динамічну IP адресу протягом всього часу надання Послуги. При наявності технічної можливості, за замовленням Абонента та після отримання відповідної передплати, Провайдер надає статичну IP адресу з урахуванням п. 7.1. цього Договору. Підтвердженням надання статичної IP адреси є її відображення в Особистому кабінеті Абонента як статичної.

6.3. Передавати Інтернет-трафік Абонента до мережі Інтернет. Швидкість передачі не є гарантованою та залежить від навантаження на мережу, доступність ресурсів Інтернет тощо. Провайдер не гарантує доступність, швидкість, рівень втрат пакетів та будь-які інші параметри доступу до тієї частини мережі Інтернет, що не знаходиться у розпорядженні Провайдера. Провайдер гарантує швидкість каналу даних, що вказана у тарифному плані, лише до точки кордону зони відповідальності Провайдера (мережевого кабелю у приміщенні Абонента). Провайдер не може гарантувати якість та швидкість доступу через обладнання, яке не належить Провайдеру (наприклад, через WiFi роутер Абонента).

6.3.1. За умови погодження Сторонами та/або у випадку, якщо це передбачено тарифним планом, який оприлюднено на сайті Провайдера, Провайдер надає Абоненту додаткові послуги, інтернет-порти, технічні засоби, що дозволять Абоненту за допомогою цих технічних засобів/портів самостійно отримувати додатковий доступ до ресурсів та можливостей всесвітньої мережі Інтернет.

6.4. Провайдер зобов'язується надавати Абоненту в електронній формі, в режимі реального часу доступ до статистичної інформації про стан його Особового рахунку на web-сторінці Особистого кабінету Абонента.

6.5. Провайдер зобов'язується розміщувати на власному WEB-сайті актуальну інформацію, яка необхідна Абоненту для одержання Послуги (адреси зон надання Послуги, умови надання Послуги, тарифи, інструкції, новини, у тому числі повідомлення про зміну та/або доповнення умов цієї публічної оферти та про зміну тарифів на надавану Послугу, відповіді на питання, що задаються найчастіше).

6.6. Провайдер зобов'язується вживати загальноприйняті технічні й організаційні заходи для забезпечення конфіденційності інформації, одержуваної або відправленої Абонентом. Доступ третіх осіб до інформації, одержуваної або відправленої Абонентом, забезпечується винятково відповідно до чинного законодавства України.

6.7. Провайдер зобов'язується забезпечувати конфіденційність облікової інформації Абонента.

6.8. Провайдер зобов'язується забезпечити якість надання Послуги в межах мережі передачі даних Провайдера відповідно до вимог чинних нормативних документів.

6.9. Провайдер має право в односторонньому порядку вносити зміни й доповнення в будь-які пункти цієї публічної оферти, а також змінювати тарифи на надавану Послугу, змінювати за умови технічної необхідності надані Замовнику мережеві реквізити – ІР-адресу, маски підмереж, шлюзи, адреси та імена серверів та мережевих сервісів, логіни та паролі, тощо з попереднім повідомленням Абонента через WEB-сайт Провайдера або електронну пошту не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дати набрання змінами чинності. Провайдер і Абонент визнають юридичну чинність зазначених у цьому пункті повідомлень.

6.10. Провайдер має право в примусовому порядку припинити доступ Абонента до Послуги у випадку порушення Абонентом положень пункту 7.5. цієї публічної оферти, а також у випадку надходження від правоохоронних органів офіційних повідомлень про протиправне використання Абонентом доступу до мережі Інтернет.

6.11. Провайдер має право з метою ремонту устаткування й ліній зв'язку, технічного обслуговування устаткування і його модернізації, включаючи зміну схем маршрутизації трафіку в глобальну мережу Інтернет, у необхідних випадках проводити планові профілактичні й позапланові аварійні перерви з повним або частковим обмеженням у наданні Послуги з повідомленням Абонента, шляхом розміщення інформації на WEB-ресурсі Провайдера. Проведення технічного обслуговування й ремонту здійснюється Провайдером у години найменшого навантаження на мережу та не може становити більше 24 годин протягом календарного місяця. Час такої перерви не вважається перервою в наданні Послуги та оплачується Абонентом.

6.12. Провайдер має право в порядку і на умовах передбачених чинним законодавством України, розкривати будь-які відомості щодо Абонента, якщо це необхідно, за вимогами уповноважених державних органів.

6.13. Умови цього Договору передбачають можливість зміни Сторони Провайдера без попереднього повідомлення абонента в розумінні ч. 1 ст. 516 Цивільного кодексу України, при цьому інші умови оферти залишаються без змін та це не вплине на якість, кількість та ціну замовлених Абонентом Послуг.

 

7. Права та Обов'язки Абонента.

 

7.1. Абонент зобов’язується самостійно налаштувати устаткування для користування Послугою та підтримувати це налаштування таким чином, щоб його мережеві параметри були завжди динамічними (по протоколу DHCP, DHCP6. PHCP6PD, IPv6 RA), в т.ч. в разі підключення статичної IP адреси, яка надається сервером Провайдера з прив’язкою до МАС адреси обладнання Абонента.

7.2. Абонент зобов'язується при підключенні до мережі Інтернет використовувати тільки устаткування, що має документи про сертифікацію, видані в порядку, установленому чинним законодавством України.

7.3. Абонент зобов'язується в процесі користування Послугою поважати інтереси Провайдера й інших Абонентів і не порушувати їх права.

7.4. Абонент зобов'язується самостійно та регулярно перевіряти наявність змін і доповнень у порядку надання Послуги, перевіряти за допомогою Особового рахунку стан власного балансу.

7.5. При користуванні Послугою Абоненту забороняється:

7.5.1. Використовувати Послугу в комерційних цілях, шляхом її перепродажу третім особам. У випадку такого використання Послуги, Провайдер має право без узгодження з Абонентом перевести Абонента на інший (корпоративний) тарифний план.

7.5.2. Передавати й розміщувати в мережі Інтернет інформацію та програмне забезпечення, що містить комп'ютерні віруси або інші шкідливі компоненти.

7.5.3. Використовувати Послугу для масового розсилання не запитуваних адресатами повідомлень комерційного, агітаційного й іншого характеру (спам).

7.5.4. Без дозволу власника відповідних прав посилати, публікувати, передавати, відтворювати або поширювати за допомогою Послуги програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково захищені авторськими або іншими правами.

7.5.5. Надсилати до вузлів мережі Інтернет пакети, які власною структурою або обсягом можуть викликати відмову обслуговування цим вузлом інших користувачів мережі Інтернет (участь у DoS, DDoS-атаках).

7.5.6. Відправляти по мережі Інтернет інформацію, розповсюдження, використання та володіння якою суперечить чинному українському або міжнародному законодавству.

7.5.7. Використовувати мережу Інтернет для поширення матеріалів, що ображають людську гідність, що пропагують насильство або екстремізм, що розпалюють расову, національну або релігійну ворожнечу, що переслідують хуліганські або шахрайські цілі.

7.5.8. Фальсифікувати свою IP-адресу, адреси, використовувані в інших мережевих протоколах, а також іншу службову інформацію при передачі даних у мережу Інтернет.

7.5.9. Використовувати не існуючі зворотні адреси при відправлення електронних листів та/або IP пакетів, за винятком випадків, коли використання ресурсу мережі Інтернет до якого здійснюється доступ, у явній формі дозволяє анонімність.

7.5.10. Здійснювати дії з метою зміни налаштування устаткування або програмного забезпечення Провайдера або інші дії, які можуть викликати збої в їхній роботі.

7.5.11. Здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів мережі Інтернет, проведення або участь у спробах несанкціонованого доступу до мережевого обладнання інших користувачів, мережевих атак тощо.

7.6. Абонент має право на вичерпну інформацію щодо змісту, якості, вартості та порядку надання телекомунікаційних послуг від Провайдера, отримувати/перевіряти за допомогою Особистого кабінету стан власного балансу.

7.7. Абонент має право призупинити отримання послуги доступу до мережі Інтернет від Провайдера та нарахування за це абонплати сумарно не більше, ніж на тридцять календарних днів за календарний рік. Про необхідність призупинення отримання вищезазначеної послуги Абонент зобов’язаний попередити Провайдера телефоном або електронною поштою, які вказані в розділі Реквізити Провайдера цього Договору за день до такого призупинення. Призупинення розпочинається з опівночі зазначеної Абонентом дати. Відновлення надання послуги здійснюється негайно на прохання Абонента, за умови позитивного балансу на рахунку Абонента. При цьому день, коли надання послуги було відновлено, оплачується в повній мірі як за цілий день користування послугою, не залежно від часу запиту на відновлення надання послуги.

7.8. Абонент має право в односторонньому порядку відмовитись від однієї або всіх замовлених Послуг за умови попередження Провайдера телефоном або електронною поштою, що зазначені у цьому Договорі не менш ніж за 7 календарних днів до дати припинення надання цих Послуг.

7.9. Абонент має інші права передбачені чинним законодавством України.

 

8. Порядок розрахунків.

 

8.1. Доступ Абоненту до Послуги надається Провайдером на умовах передплати до останнього числа місяця, що передує звітному місяцю, в якому надається Послуга, 100 % абонентської плати за повний календарний місяць Послуги та лише при позитивному балансі Особового рахунку Абонента. У разі часткової оплати або недостатньої кількості грошей на Особовому рахунку в момент продовження дії послуги на наступний обліковий період (перше число місяця), послуга НЕ АКТИВУЄТЬСЯ. Активація послуги можлива тільки у разі наявності на Особовому рахунку повної суми, згідно з обраним тарифним планом.

8.2. Абонент погоджується з тим, що Провайдер своїми технічними засобами здійснює контроль стану Особового рахунку Абонента.

8.3. Оплата Послуги проводиться згідно з чинними тарифами Провайдера шляхом списання коштів з Особового рахунку Абонента.

8.4. Тарифи на Послугу, встановлені Провайдером, включають обов’язкові податки та збори, що діють на території України.

8.5. Правила тарифікації визначаються Провайдером самостійно.

8.6. Оплата Послуги здійснюється по тарифах, що діють на момент надання Послуги та зазначені на WEB-сайті Провайдера. Фактичне отримання Послуги означає, що Абонент знає та погоджується з тарифами Провайдера.

8.7. При поповненні Особового рахунку Абонента Абонент зобов’язаний вказувати, під час здійснення оплати, Платіжний код Абонента. У випадку, якщо Платіжний код не буде вказаний або буде вказаний невірно, система не зможе розпізнати платіж та доступ та послуг не буде наданий, та грошові кошти Абонента повернені йому не будуть.

 

9. Припинення доступу до Послуги.

 

9.1. З моменту утворення від’ємного балансу на Особовому рахунку Абонента, доступ до Послуги без завчасного попередження автоматично призупиняється й може бути відновлений тільки після поповнення Особового рахунку на суму, яка із урахуванням залишку на балансі Абонента що існує, буде не менша ніж абонентська плата за один повний місяць користування Послугами. Провайдер за зверненням Абонента має право на свій розсуд надати Абоненту однократну відстрочку оплати абонентської плати на строк до трьох календарних днів.

9.2. Провайдер має право припинити доступ Абонента до Послуги, якщо Абонент залучений або бере участь у діях, які Провайдер обґрунтовано вважає такими, що порушують правила й норми користування Послугою, викладені в чинній публічній оферті, або такими що порушують вимоги чинного законодавства України.

9.3. При припиненні доступу до Послуги внаслідок порушення Абонентом правил користування Послугою, викладених в пункті 7.5. чинної публічної оферти, невикористаний залишок коштів на Особовому рахунку Абонента відшкодуванню або поверненню Абоненту не підлягає. Невикористаний залишок коштів також не повертається у разі, якщо Абонент користувався Послугою у місяць, коли надання Послуги було припинено.

9.4. При припиненні доступу до Послуги Провайдер не несе відповідальності за повідомлення або неповідомлення будь-яких третіх осіб про позбавлення Абонента доступу до Послуги й за можливі наслідки, що можуть виникнути в результаті такого попередження або його відсутності.

9.5. Кожна зі Сторін має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір за умови попередження іншої Сторони не менш ніж за 7 календарних днів до дати такого розірвання та відсутності заборгованості за надану Послугу.

 

10. Порядок розгляду претензій.

 

10.1. Претензії пред'являються Абонентом виключно у письмовому вигляді.

10.2. Вирішення претензій проводиться у встановленому законодавством порядку та строки.

 

11. Відповідальність сторін. Форс-мажор.

 

11.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Провайдер не несе відповідальності:

11.2.1. за товари, інформацію, поради, програмне забезпечення, самостійно отримані Абонентом через мережу Інтернет;

11.2.2. за будь-які витрати або збиток, які прямо або побічно виникли в результаті самостійного одержання Абонентом інформації й послуг через мережу Інтернет;

11.2.3. за збиток, що виник через несанкціонований доступ третіх осіб до ресурсів Абонента;

11.2.4. за збиток, нанесений Абоненту в результаті дії програмних продуктів, отриманих Абонентом за допомогою Послуги;

11.2.5. за прямий або непрямий збиток, заподіяний Абоненту в результаті використання або неможливості використання Послуги;

11.2.6. за якість Послуги - у випадках використання Абонентом несертифікованого устаткування, програмного забезпечення, а також при неправильному налаштуванні Абонентом програмного забезпечення і устаткування;

11.2.7. за нормальне функціонування й доступність окремих сегментів мережі Інтернет, що не належать Провайдеру.

11.2.8. за часткове або повне пошкодження кабелю чи обладнання, що знаходяться поза межею відповідальності Провайдера.

11.2.9. В жодному разі відповідальність Провайдера перед Абонентом або іншими особами не може бути вища за одну місячну абонентську плату Абонента.

11.3. Провайдер не гарантує:

11.3.1. можливість інформаційного обміну з тими вузлами або серверами, які тимчасово або постійно недоступні через мережу Інтернет;

11.3.2. абсолютну безперебійність доступу до Послуги або максимальну заявлену швидкість доступу до Послуги до будь-якого ресурсу Інтернет;

11.4. Планові профілактичні й позапланові аварійні перерви до 24 годин на місяць входять у склад Послуги Провайдера та не призводять до зменшення абонплати.

11.5. Абонент повністю відповідальний за зберігання персональних і облікових даних, та несе всю відповідальність за збитки, що можуть виникнути через їхнє несанкціоноване використання.

11.6. Абонент несе повну відповідальність за власні дії, вчинені з використанням Послуги або без використання Послуги.

11.7. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором на час дії обставин непереборної сили (форс-мажор). Під непереборною силою розуміються надзвичайні й невідворотні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню сторонами зобов'язань за Договором. До них належать стихійні явища (землетрус, повінь і т.п.), обставини громадського життя (воєнні дії, надзвичайний стан, великомасштабні страйки, епідемії тощо), регуляторні акти уповноважених державних органів -, а також викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд зв’язку Провайдера. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

 

12. Прикінцеві положення.

 

12.1. Абонент підтверджує, що він є повнолітньою та дієздатною особою та укладаючи цей Договір він не порушує права інших осіб.

12.2. Провайдер гарантує Абоненту, що у нього є достатньо ресурсів (в тому числі трудових) для повного і своєчасного виконання своїх договірних зобов'язань.

12.3. Якщо в результаті укладення або виконання даного Договору, Абонент передав Провайдеру персональні дані у розумінні Закону України «Про захист персональних даних», то в такому випадку Сторони погодили, що Абонент, підписуючи цей Договір, одночасно надає згоду Провайдеру здійснювати їх обробку, використання, виступати володільцем бази персональних даних, що утворилася в такий спосіб, залучати у випадку необхідності за договорами розпорядників персональних даних, а також визнає, що Абонент є повідомленим про мету обробки персональних даних Абонента, що пов’язана із забезпеченням реалізації адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері телекомунікаційних послуг, інших правовідносин, які виникають в результаті обробки персональних даних.

12.4. У разі непогашення заборгованості за надані Послуги, Абонент погоджується, що інформація про нього щодо стану розрахунків за цим Договором та Послуг, наданих йому за Договором, а також інші відомості, зазначені Абонентом при укладенні Договору, можуть бути передані третім особам, а також використані з метою формування реєстру боржників, доступного для вище зазначених осіб.

 

13. Реквізити провайдера

 

Провайдер

ТОВ “КУЗЯ ІНТЕРНЕТ”

ТОВ"КУЗЯ ІНТЕРНЕТ"

ЄДРПОУ 41894744

Юр.адреса: 04073, м.Київ, проспект Степана Бандери, будинок 16а

UA183073500000026009000420801 в АТ “АКБ “КОНКОРД”

Телефон: (044) 595 59 55

E-mail:info@kuzia.ua

Адреса для листування: 04213, Київ-213, а/с – 121