logo logo_text

Договір

Договір №__________________

про надання послуг доступу до мережі Інтернет

м. Київ                                                                                                                                                “____”  __________________  2017 р.

                ТОВ "НетАсіст" (ТМ “Кузя”), що включено до реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій – 21 лютого 2017 р.  №87, іменоване надалі Провайдер, в особі директора Чумака Сергія Олександровича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та (ПІБ)__________________________________________________________________, іменований надалі Абонент, з іншого боку, що іменуються надалі Сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:

1. Предмет Договору

                1.1. Провайдер надає Абонентові, а Абонент приймає та сплачує Провайдерові наступні послуги (надалі – Послуги):

                1.1.1. Монтаж кабелю для підключення до мережі Інтернет.

                1.1.2. Надання постійного доступу до мережі Інтернет на швидкості, яка вказана у пункту 9 данної угоди.

                1.2. Провайдер та Абонент ознайомлені з Правилами надання  та отримання телекомунікаційних послуг, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів номер 295 від 11 квітня 2012 року із останніми змінами, та зобов'язуються їх виконувати.

2. Зобов'язання сторін

2.1. Провайдер повинен:

2.1.1. Якісно надавати Абонентові послуги, перераховані в пункті 1.1. цієї Угоди.

2.1.2. Надати Абонентові можливість доступу до статистики й обсягу спожитих Послуг і платежів.

2.1.3. Повідомляти Абонента про стан рахунку, закінчення облікового періоду, наявність несплачених рахунків, послуг, наданих у кредит, шляхом направлення йому електронного листа на електронну поштову адресу Абонента, що зазначена в Реєстраційній карті, та/або SMS-повідомлення. Перше повідомлення відправляється не пізніше, ніж за 3 календарні доби до початку наступного облікового періоду.

2.1.4. Надавати Абонентові безкоштовні консультації з питань використання послуг, наданих Провайдером при звертанні в сервіс-центр Провайдера по телефону.

2.2. Абонент повинен:

2.2.1. У випадку незгоди з будь-якими змінами умов надання Послуг негайно припинити користування Послугами і повідомити про це Провайдера. Відсутність письмового відмовлення від Послуг розглядається як згода Абонента з цими змінами.

2.2.2. Надати повні і вірні дані для Реєстраційної карти. У випадку змін своїх реквізитів і даних, що зазначені у Реєстраційній карті, впродовж календарного місяця інформувати про це Провайдера з моменту виникнення таких змін.

2.2.3 При спілкуванні або іншій взаємодії зі співробітниками або службою технічної підтримки Провайдера керуватися загальновизнаними нормами поведінки в суспільстві.

2.2.4 Не робити за допомогою Послуг нижче перерахованих дій:

- зламувати, створювати перешкоди і робити інші деструктивні дії стосовно мереж Провайдера і мереж Інтернет;

- публікувати і (або) передавати без згоди всіх одержувачів за допомогою Послуг будь-яку інформацію, що містить у собі віруси або  інші свідомо шкідливі для одержувача компоненти;

- розсилати електронні листи без попереднього узгодження  такого розсилання з боку одержувача (так званий “спам”).

2.3. Провайдер має право:

 2.3.1. В однобічному порядку вносити зміни в перелік послуг та мережеві реквізити Абонента, попередивши про це Абонента за допомогою електронної пошти або SMS повідомленням не менш ніж за 30 днів до настання таких змін.

 2.3.2. Переривати надання послуг для планового обслуговування засобів зв'язку й устаткування Провайдера, у тому числі в робочі дні. При цьому Провайдер зобов'язаний повідомити Абонента по електронній пошті про таку перерву не менше, ніж за 2 робочих дні до початку цих робіт, та робити це не частіше трьох разів на місяць. Такі випадки не будуть вважатися перервами в наданні Послуг.

2.3.4. Тимчасово припинити надання частини Послуг, якщо Абонент невиконанням пункту 2.2.4  викликав аргументовані скарги з боку інших користувачів мережі Інтернет або іншої мережі, у тому числі тих, котрі не є абонентами Провайдера, а так само інших негативних для Провайдера та (або) користувачів комп'ютерних мереж  наслідків. Таке припинення може бути реалізоване шляхом позбавлення Абонента технічної можливості користування тими або іншими серверами або сервісами мережі.

2.3.5. У випадку грубих або систематичних (більше 3-х письмово зафіксованих разів) порушень Договору з боку Абонента або при порушенні п.4.2  Провайдер має право розірвати цей Договір в однобічному порядку, з обов'язковим письмовим повідомленням Абонента про дострокове розірвання угоди.

2.3.6. У випадку порушення Абонентом Фінансових умов даної угоди припинити надання Послуг або обмежити будь-яким іншим способом Послуги до повного погашення виниклих заборгованостей, або розірвати цей Договір в однобічному порядку.

 2.3.7. У випадку перерви користування послугою більше 2-х місяців без оплати цього періоду Провайдер має право остаточно розірвати цей Договір. У цьому разі відновлення послуги відбувається згідно діючим тарифам на підключення.

2.4. Абонент має право:

2.4.1. У разі несвоєчасного надходження коштів або за потреби Абонента на термін до 7 днів отримати послуги у кредит за умови надання документу, що підтверджує факт оплати.

2.4.2. В однобічному порядку розірвати цей Договір, повідомивши про це Провайдера письмово не менше, ніж за 30 днів до дати запланованого розірвання. Договір буде вважатися розірваним тільки після повного проведення розрахунків між Сторонами і відсутністю письмових фінансових претензій з боку Провайдера до моменту розірвання цього Договору.

 

3. Фінансові умови

3.1. Оплата Послуг за цією Угодою здійснюється на підставі повної передоплати шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Провайдера, або за допомогою терміналів самообслуговування, електронних платежів.

3.2. У разі часткової оплати або недостатньої кількості грошей на особовому рахунку в момент продовження дії послуги на наступний обліковий період тривалість надання Послуги визначається виходячи з середньорічної вартості доби користування Послугою згідно тарифного плану Абонента, що діє на цей момент, та доступного залишку на особовому рахунку.

3.3. Кошти, сплачені помилково чи за послуги, які Абонент не отримував чи не замовляв повертаються за письмовою заявою Абонента впродовж 20 банківських днів.

4. Особливі умови і відповідальність сторін

        4.1. В жодному разі будь-яка відповідальність Провайдера за цим Договором перед Абонентом або третіми особами не може бути більша за одну місячну абонентську плату Абонента.

4.2. Абонент має право використовувати Послуги лише у приміщенні, вказаному як місце надання фізичного каналу зв’язку у цьому Договорі. Абонент не має права надавати або передавати Послуги, отримані в рамках цієї угоди, третім особам.

4.3. У разі дострокового розірвання Договору в результаті порушення Абонентом умов Договору, залишок на особовому рахунку не повертається.

4.4. У разі розірвання Договору вартість підключення до мережі Інтернет (п. 1.1.1.) не повертається.

4.5. Послуга вважається активованою в момент списання коштів з рахунку Абонента.

4.6. Абонент не заперечує проти повідомлення третім особам факту одержання Абонентом Послуг у Провайдера.

4.7 Гарантована мінімальна швидкість передавання та приймання данних каналу каналу не комутованого доступу до мережі Інтернет становить 0 кбіт/с.

4.8 Абонент не заперечує проти передачі прав та обов’язків Провайдера за цим договором іншим особам.

5. Вирішення спорів

5.1. Суперечки і розбіжності, що виникають з цієї угоди або в зв'язку з нею, Сторони повинні прагнути вирішити шляхом переговорів і консультацій.

5.2. У випадку неможливості вирішити суперечку згідно п.5.1 протягом одного календарного місяця суперечка підлягає передачі на розгляд до районного суду за місцем реєстрації Провайдера.

6. Форс мажор

6.1. Сторони не несуть відповідальності за будь-які затримки у виконанні зобов'язань за цією угодою зазначені затримки відбулися внаслідок форс-мажорних обставин. Під форс-мажорними обставинами розуміються підтверджені Торгово-Промисловою палатою України обставини поза контролем сторін: війна (включаючи громадянську війну), заколоти, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, вибухи, зміни законодавства, дії або бездіяльність уряду й органів державної влади, порушення роботи каналу зв'язку з вини транзитних операторів, в наслідок пошкоджень, викликаних аваріями та відключеннями електричної мережі, атмосферними явищами. Негайно (упродовж 1-го робочого дня) після одержання інформації про настання форс-мажорних обставин, що затримують виконання або іншим способом, що позначаються на виконанні цієї угоди письмово й усно (за допомогою особистого спілкування або телефонного зв'язку) повідомляють один одного про те, що трапилося.

7. Обробка персональних даних Абонента

7.1. Абонент надає свою згоду на обробку Провайдером його персональних даних (в тому числі: збір, зберігання, систематизацію, внесення змін, видалення, використання, знеособлення, блокування і таке інше).

7.2. Провайдер зобов'язується оброблювати персональні дані Абонента у суворій відповідності з законодавством України про захист персональних даних. Права Абонента щодо його персональних даних визначені у ст. 8 Закону України “Про захист персональних даних”.

8. Заключні положення

        8.1. Цей Договір набирає сили з моменту її підписання і діє на протязі одного року. Договір вважається автоматично продовженим на один рік, якщо жодна зі сторін не повідомить іншу про відмовлення від подальшої дії договору до закінчення терміну його дії, але не пізніше, ніж за один календарний місяць до такого закінчення.

8.2. У випадку дострокового розірвання або припинення дії цього Договору Сторони зобов'язані в десятиденний термін до кінця його передбачуваної дії зробити розрахунки й оформлення фінансово-звітної документації.

8.3. Усі попередні домовленості щодо предмета цього Договору втрачають силу з моменту підпису цього Договору.

8.4. Умови цього Договору можуть змінюватися і (або) доповнюватися згідно цього Договору, або по взаємній згоді Сторін на підставі Додаткових угод, що підписуються обома Сторонами і є невід'ємною частиною цього Договору.

8.5. Цей Договір складений у двох екземплярах українською мовою,  по одному екземпляру для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну чинність.

9. Юридичні адреси і реквізити Сторін

Абонент

ПІБ:_____________________________________________

Адреса реєстрації:_________________________________

Паспорт __________ виданий _______________________

_______________________________ “__” ______ ___р.

ІПН ____________________________________________

Адреса електронної пошти__________________________

Телефон _________________________________________

Провайдер

ТОВ “НетАсіст”


ЭДРПО 39481498

р/р 26006000189101 
Установа банку ПАТ "АКБ" КОНКОРД"
МФО 307350

Юр. адреса: 04201, Київ, вул. Полярна, 19-Б

Телефон: (044)2233337 цілодобово   

E-mail: info@kuzia.ua

 

 

 Підпис_____________________

 

Директор ТОВ «НетАсіст»

 

__________________/С.О. Чумак/

                                    М.П.